Trollhättans Stad Kursansvar YH Marin Serviceingenjör

Kursansvar YH Marin Serviceingenjör

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av Kursansvar för yrkeshögskoleutbildningen Marin Serviceingenjör och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Kursansvar gällande yrkeshögskoleutbildningen ”Marin Serviceingenjör”

Kurs 1 – Maskinsystem del 1 35 yhp

Kurs 2 – Grundläggande Elteknik 25 yhp

Kurs 3 – Maskinsystem del 2 35 yhp

Kurs 4 – Avancerad Elteknik 30 yhp

Kurs 5 – Ny marinteknik och hållbar utveckling 25yhp

Kurs 6 – Grundläggande styr- och reglerteknik 25 yhp

Kurs 7 – Marin elektronik 15yhp

Kurs 8 – Marinteknisk engelska 15 yhp

Kurs 9 – PLC – programmerbara system 20yhp

Kurs 10 – Regelverk för fartyg och fritidsbåtar

Kurs 11 – Examensarbete 20 yhp

Endast anbud på hela kurspaketet beaktas och leverantör måste ha erfarenhet av genomförande av yrkeshögskoleutbildningar i kommunal regi.

De YH-utbildningar som anordnas, bedrivs med statliga medel från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Allmän information

Utbildningen anordnas av Uddevalla Vuxenutbildning och är en distansutbildning med vissa obligatoriska moment. Google Classroom används som lär- och kommunikationsplattform. Kurserna består av färdiginspelade föreläsningar, schemalagd och löpande handledning, obligatoriska veckouppgifter (individuellt eller i grupp) och examinerande uppgifter. Den schemalagda handledningen spelas in och läggs upp på classroom.

Alla kurser inleds med 1-2 obligatoriska kursdagar där kursguide för kursen presenteras och kursen påbörjas/introduceras. Detta skapar en gemensam förståelse för hur kursen är planerad utifrån upplägg, innehåll, uppgifter och examination. Kurserna hålls samman av en röd tråd vilken skapas genom avstämningar/kursöverlämningar mellan lärare och utbildningsledare.

Utbildningen har 32 studieplatser per utbildningsomgång och myndighetens beslut gäller för 2 omgångar 2022-2023. De studerande delas vid utbildningens start in i basgrupper. Syftet med dessa basgrupper är att skapa en arbetsyta för reflektion och repetition. Basgrupperna träffas regelbundet varje vecka. Dessa tillfällen skapar även en plattform för uppkomna frågor och tillfälle för feedback/feedforward. Läraren förväntas inte medverka i dessa grupper. De studerande har även schemalagda möten med utbildningsledare till vilka kursansvarig kan bli inbjuden vid behov.

Specifikation - Omfattning och ansvar

Uppdraget omfattar:

FÄRDIGSTÄLLANDE AV KURSPLANER för utbildningen Marin Serviceingenjör.

Utifrån bifogat dokument med beskrivning och fördjupat innehåll av utbildningens kurser färdigställa kursplaner när det gäller innehåll, lärandemål, kunskaper, färdigheter och kompetenser, och examinationsformer samt betygskriterier (IG, G, VG). Som stöd i detta arbete finns Myndigheten för yrkeshögskolans rekommendationer för kursplaner  och en exempelkursplan (bil 3) och översiktlig planering för en hel utbildningsomgång.

Arbetet sker i samverkan med utbildningsledare och ledningsgrupp.

Uppdraget omfattar även:

KURSANSVAR för ovan presenterade kurser (5 yhp = 1 veckas heltidsstudier),

vilket innebär undervisning och handledning . Antalet undervisningstimmar och handledningstimmar kan variera beroende på kursens innehåll, examinationskrav och mål.

Uppdraget ska genomföras utifrån kursens syfte, mål och innehåll.

Rollen som kursansvarig lärare innebär att ansvara för;

-undervisning och handledning

-framtagande av kursguide som beskriver kursupplägg, lärandemål och bedömningskriterier

-framtagande av aktuell litteraturlista

-framtagande av undervisningsmaterial

-att säkerställa att undervisningsformer samt examinationsformer sker efter kursplanens innehåll

-individuella avstämningssamtal minst 2 ggr/kurs (mitt-kurs, betygssamtal)

-upprättande av ordinarie tentamen och/eller annan lämplig kunskapskontroll

-ansvara för upprättande av två omtentor eller annan lämplig kunskapskontroll per kurs

-att inom 10 arbetsdagar återkoppla examinationsresultat och kursbetyg till studerande, administratör och ansvarig utbildningsledare enligt rutin

-att ansvara för att kursernas kvalitet säkerställs

-vara tillgänglig för introduktion av Yrkeshögskola som skolform, lärplattform, administrativa system och Vuxenutbildningens styrdokument.

Uppdraget ska genomföras enligt Uddevalla vuxenutbildnings systematiska kvalitetsarbete (SKA). Detta innebär att den kursansvarige ska

-ha löpande avstämningssamtal med utbildningsledare

-svara på uppdrag från rektor i verktyget LoopMe när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet

-ska utifrån kursutvärderingar och kommentarer från studerande komma med förslag till förbättringar av kursplan och kursupplägg

-medverka i Uddevalla Yrkeshögskolas övergripande reflektionsgrupper kring det pedagogiska uppdraget (kan ske före eller under kursens genomförande)

-kunna medverka vid ledningsgruppsmöte som adjungerad ledamot

Övriga önskemål på tjänsten 

Leverantören ska beskriva vilken kompetens som finns i organisationen när det gäller att skapa kursplaner och vilken process som tillämpas. Leverantören ska bifoga minst 2 tidigare framtagna och relevanta kursplaner som genomförts i avslutade utbildning.

Leverantören ska ge en kort beskrivning av sin verksamhet och namnge de lärare/konsult som åtar sig rollen som kursansvarig för kurserna/kursen. Önskar leverantören anlita underleverantör ansvarar anbudsgivaren för denne såsom för eget åtagande.

Anbudet ska beskriva utbildningsupplägg och hur utbildningen kommer att genomföras och hur målen för utbildningen ska uppnås.

Kursansvarig lärare ska ha pedagogisk erfarenhet, goda bransch- och ämneskunskaper, erfarenhet från liknande ut­bild­ningar eller uppdrag inom ämnesområdet de senaste 2 åren och behärska svenska språket väl i tal och skrift.

Kompetensen för kursansvarig ska styrkas genom att bifoga CV och beskrivning av minst 3 relevanta referensuppdrag med kontaktuppgifter, som genomförts under den senaste 2-årsperioden.

Övriga villkor

I priset ska ingå genomförande, förberedelsekostnader, reseersättning, restid m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Alla handlingar ska vara skrivna på svenska språket. I samband med avtalsskrivning fastställs uppdragets omfattning och innehåll i ett leveransavtal.  Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar netto.

Anbudet ska vara giltig 30 dagar från dagens datum 20220924. Detta är en så kallad direktupphandling och offertförfrågan med utvärdering och avtalsskrivning följer därför inte något av de angivna upphandlingsförfarandena i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Eventuella frågor angående anbudet ställs till undertecknad genom upphandlingssystemet.

Pris 

Pris ska anges exklusive moms. I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten, kursdokumentation m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och utbildning) som erbjuds, referensuppdragens relevans, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast den 27 september 2022

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-27)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-08-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00158