Trollhättans Stad Kursansvar gällande YH Affärsutvecklare Besöksnäring och Turism

Kursansvar gällande YH Affärsutvecklare Besöksnäring och Turism

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av

kursansvar för ”Affärsengelska” gällande yrkeshögskoleutbildningen ”Affärsutvecklare Besöksnäring och Turism” intag 2020.

De YH-utbildningar som anordnas, bedrivs med statliga medel från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Allmän information

Utbildningen anordnas av Uddevalla Vuxenutbildning i samverkan med Campus Västra Skaraborg och Borås Yrkeshögskola.  Huvudorten för utbildningen är Uddevalla där lektioner och genomgångar i huvudsak hålls och sänds via videokonferens-/telebildsystem till övriga orter där det finns grupper med studerande. Läraren utgår från Uddevalla och undervisar två till tre dagar i veckan.

Specifikation - Omfattning och ansvar

Uppdraget omfattar kursansvar för kursen (5 yhp = 1 veckas heltidsstudier):

Affärsengelska 20yhp (4v) – 72 h

på utbildningen Affärsutvecklare Besöksnäring och Turism, intag 2020.

Uppdraget ska genomföras under veckorna 44-47 2021, utifrån kursens syfte, mål och innehåll som finns beskrivet i bifogad kursplan.

Rollen som kursansvarig lärare innebär att ansvara för;

- undervisning och handledning

- framtagande av kursguide som beskriver kursupplägg, lärandemål och bedömningskriterier

- framtagande av aktuell litteraturlista

- framtagande av undervisningsmaterial

- att säkerställa att undervisningsformer samt examinationsformer sker efter kursplanens innehåll

- upprättande av ordinarie tentamen och/eller annan lämplig kunskapskontroll

- ansvara för upprättande av två omtentor per kurs

- att inom 10 arbetsdagar återkoppla examinationsresultat och kursbetyg till studerande och ansvarig utbildningsledare

- att se till att kursernas kvalitet säkerställs

- vara tillgänglig innan kursstart för introduktion av kursplattform och IT-system

Undervisningen ska ske i form av föreläsningar, tillämpningsövningar samt självstudier.

Anbudets innehåll

Leverantören ska ge en kort beskrivning av sin verksamhet och namnge den lärare/konsult som åtar sig rollen som kursansvarig för kurserna/kursen. Önskar leverantören anlita underleverantör ansvarar anbudsgivaren för denne såsom för eget åtagande.

Anbudet ska beskriva utbildningsupplägg och examinationsform/er, hur utbildningen kommer att genomföras och hur målen för utbildningen ska uppnås.

Kursansvarig lärare ska ha pedagogisk erfarenhet, goda bransch- och ämneskunskaper, erfarenhet från liknande ut­bild­ningar eller uppdrag inom ämnesområdet de senaste 2 åren och behärska svenska språket väl i tal och skrift.

Kompetensen för kursansvarig ska styrkas genom att bifoga CV och beskrivning av minst 3 relevanta referensuppdrag med kontaktuppgifter, som genomförts under senaste 2-årsperioden.

Kollektivavtal

Direktköp ska i första hand ske hos företag med tecknade kollektivavtal. Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge: Har anbudsgivaren tecknat kollektivavtal?

Om svaret är ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn (i de fall kollektivavtal tecknats med flera fackliga organisationer).

Anbudsprövning

I bedömning av anbud ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet) som erbjuds, referensuppdragen samt prisbild. Samtliga offerter som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad nivå kan komma att förkastas. En intervju med kursansvarig kan komma att ingå som ett urval innan slutligt besked kan lämnas. Förhandling kan komma att genomföras i syfte att säkerställa att kvalitet och pris hamnar på rimlig nivå.

Övriga villkor

I priset ska ingå genomförande, förberedelsekostnader, reseersättning, restid m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Alla handlingar ska vara skrivna på svenska språket. I samband med avtalsskrivning fastställs uppdragets omfattning och innehåll i ett leveransavtal.  Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar netto.

Anbudet ska vara giltig 30 dagar från dagens datum. Detta är en så kallad direktupphandling och offertförfrågan med utvärdering och avtalsskrivning följer därför inte något av de angivna upphandlingsförfarandena i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Eventuella frågor angående anbudet ställs till undertecknad genom upphandlingssystemet.

Gunilla Jacobsson

Utbildningsledare

Bilagor

Kursplan

Översiktlig veckoplanering

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-06-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN 2021/00091