Trollhättans Stad Kursansvar för Verksamhetsmodellering

Kursansvar för Verksamhetsmodellering

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på kursansvar för Verksamhetsmodellering som ingår i YH utbildningen E-Commerce Product manager.

Allmänt

YH utbildningen som anbudsförfrågan gäller, anordnas av Uddevalla Vuxenutbildning (VUX) som är en del av Uddevalla kommuns verksamhet.  De YH utbildningar som anordnas bedrivs med statliga medel från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningens genomförande

YH utbildningen E-Commerce Product manager bedrivs i Vuxenutbildningens lokaler i Uddevalla och sänds även via videokonferens/telebildsystem till Yrkeshögskolan i Borås och Campus Västra Skaraborg där studiegrupper finns.

Uppdragets huvudsakliga omfattning

Uppdraget omfattar kursansvar för Verksamhetsmodellering, 25 YH-poäng. 5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier. Utbildningens deltagare genomgår kursen under veckorna 3–7 under VT-21.

Undervisningen ska bedrivas i form av lärarledd tid 70 timmar och handledartid 12 timmmar jämt fördelat under kurstiden. Det studerande erhåller 82 undervisningstimmar av anbudsgivaren. 

Uppdraget ska genomföras utifrån kursens syfte, mål och innehåll som finns beskrivna i utbildningens kursplan.

Rollen som kursansvarig lärare innebär att ansvara för;

undervisning

framtagande av kursguide som beskriver kursupplägg, lärandemål och bedömningskriterier för betygssättning av den studerandes prestation i kursen

framtagande av aktuell litteraturlista för kursen

framtagande av undervisningsmaterial för kursen

säkerställa att undervisningsformer samt examinationsformer sker efter kursplanens innehåll

upprättande av ordinarie tentamen och/eller annan lämplig kunskapskontroll

ansvara för upprättande av två omtentor

inom två veckor återkoppla examinationsresultat till studenter och ansvarig utbildningsledare

se till att kursernas kvalitet säkerställs

vara tillgänglig innan kursstart för introduktion av kursplattform och undervisningssystem

Undervisningen ska ske i form av föreläsningar, tillämpningsövningar samt självstudier.

Anbudets innehåll

Leverantören ska ge en kort beskrivning av sin verksamhet och namnge den lärare/konsult som åtar sig rollen som kursansvarig för kursen. Önskar leverantören anlita underleverantör ansvarar anbudsgivaren för denne såsom för eget åtagande.

I anbudet beskrivs utbildningsupplägg och examinationsform, hur kursen kommer att genomföras och hur målen för kursen ska uppnås. I det offererade priset per undervisningstimmar ska ingå genomförande, förberedelsekostnader, reseersättning, restid m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Kursansvarig utbildare ska ha goda bransch- och ämneskunskaper, erfarenhet från liknande ut­bild­ningar eller uppdrag inom ämnesområdet de senaste 2 åren och behärska svenska språket väl i tal och skrift.

Kompetensen för kursansvarig ska styrkas genom att bifoga CV och beskrivning av minst 2relevanta referensuppdrag med kontaktuppgifter, som genomförts under senaste 2-årsperioden.

Kollektivavtal

Direktköp ska i första hand ske hos företag med tecknade kollektivavtal. Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge: Har anbudsgivaren tecknat kollektivavtal?

Om svaret är ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn (i de fall kollektivavtal tecknats med flera fackliga organisationer).

Anbudsprövning

I bedömning av anbud ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet) som erbjuds, referensuppdragen samt prisbild. Samtliga offerter som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad nivå kan komma att förkastas. En intervju med kursansvarig kan komma att ingå som ett urval innan slutligt besked kan lämnas. Förhandling kan komma att genomföras i syfte att säkerställa att kvalitet och pris hamnar på rimlig nivå. Prisidé 80000 kr

Övriga villkor

I priset per undervisningstimmar ska ingå genomförande, förberedelsekostnader, reseersättning, restid m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Alla handlingar ska vara skrivna på svenska språket. I samband med avtalsskrivning fastställs uppdragets omfattning och innehåll i ett leveransavtal.

Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar netto.

Anbudet lämnas via Visma TendSign och ska vara giltig fram till 29 april 2020. Detta är en så kallad direktupphandling och offertförfrågan med utvärdering och avtalsskrivning följer därför inte något av de angivna upphandlingsförfarandena i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Eventuella frågor angående anbudet ställs till undertecknad genom upphandlingssystemet.

Joakim Nilsson

Utbildningsledare

Bilagor

Kursplan

Översiktlig veckoplanering

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-29)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-04-15

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN 2020/00340