Trollhättans Stad Kursansvar för Sales Management

Kursansvar för Sales Management

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på kursansvar för Sales Management som ingår i YH utbildningen Digital Store manager. De YH utbildningar som anordnas, bedrivs med statliga medel från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningens genomförande

Utbildningen anordnas av Uddevalla Vuxenutbildning i samverkan med Campus Västra Skaraborg och Campus Alingsås.  Huvudorten för utbildningen är Uddevalla där lektioner och genomgångar i huvudsak hålls och sänds via videokonferens-/telebildsystem till övriga orter där det finns grupper med studerande. Läraren utgår från Uddevalla och undervisar två till tre dagar i veckan.

Uppdragets huvudsakliga omfattning

Uppdraget omfattar kursansvar för Sales Management, 30 YH-poäng på Digital Store manager, intag 2020. 5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier. Utbildningens deltagare genomgår kursen under veckorna 39–44 under höstterminen 2020. Undervisningen ska bedrivas i form av lärarledd tid 90 timmar och handledartid 18 timmar. De studerande erhåller 108 undervisningstimmar av anbudsgivaren.

Uppdraget ska genomföras utifrån kursens syfte, mål och innehåll som finns beskrivna i bifogade kursplan.

Rollen som kursansvarig lärare innebär att ansvara för;

undervisning

framtagande av kursguide som beskriver kursupplägg, lärandemål och bedömningskriterier

framtagande av aktuell litteraturlista

framtagande av undervisningsmaterial

att säkerställa att undervisningsformer samt examinationsformer sker efter kursplanens innehåll

upprättande av ordinarie tentamen och/eller annan lämplig kunskapskontroll

ansvara för upprättande av två omtentor per kurs

att inom två veckor återkoppla examinationsresultat till studenter och ansvarig utbildningsledare

att se till att kursernas kvalitet säkerställs

vara tillgänglig innan kursstart för introduktion av kursplattform och IT-system

Undervisningen ska ske i form av föreläsningar, tillämpningsövningar samt självstudier.

Anbudets innehåll

Leverantören ska ge en kort beskrivning av sin verksamhet och namnge den lärare/konsult som åtar sig rollen som kursansvarig för kursen. Önskar leverantören anlita underleverantör ansvarar anbudsgivaren för denne såsom för eget åtagande.

Anbudet ska beskriva utbildningsupplägg och examinationsform/er, hur utbildningen kommer att genomföras och hur målen för utbildningen ska uppnås.

Kursansvarig lärare ska ha pedagogisk erfarenhet, goda bransch- och ämneskunskaper, erfarenhet från liknande ut­bild­ningar eller uppdrag inom ämnesområdet de senaste 2 åren och behärska svenska språket väl i tal och skrift.

Kompetensen för kursansvarig ska styrkas genom att bifoga CV och beskrivning av minst 3 relevanta referensuppdrag med kontaktuppgifter, som genomförts under senaste 2-årsperioden.

Kollektivavtal

Direktköp ska i första hand ske hos företag med tecknade kollektivavtal. Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge: Har anbudsgivaren tecknat kollektivavtal?

Om svaret är ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn (i de fall kollektivavtal tecknats med flera fackliga organisationer).

Anbudsprövning

I bedömning av anbud ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet) som erbjuds, referensuppdragen samt prisbild. Samtliga offerter som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad nivå kan komma att förkastas. En intervju med kursansvarig kan komma att ingå som ett urval innan slutligt besked kan lämnas. Förhandling kan komma att genomföras i syfte att säkerställa att kvalitet och pris hamnar på rimlig nivå. Prisidé 102600 kr

Övriga villkor

I priset ska ingå genomförande, förberedelsekostnader, reseersättning, restid m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Alla handlingar ska vara skrivna på svenska språket. I samband med avtalsskrivning fastställs uppdragets omfattning och innehåll i ett leveransavtal.  Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar netto.

Anbudet ska vara giltig fram till 27 maj 2020. Detta är en så kallad direktupphandling och offertförfrågan med utvärdering och avtalsskrivning följer därför inte något av de angivna upphandlingsförfarandena i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Eventuella frågor angående anbudet ställs till undertecknad genom upphandlingssystemet.

Joakim Nilsson

Utbildningsledare

Bilagor

Kursplan

Översiktlig veckoplanering

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-27)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-05-08

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN 2020/00441