Trollhättans Stad Kursansvar för Lärande i arbete och Examensarbete

Kursansvar för Lärande i arbete och Examensarbete

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på kursansvar för kurspaketet med Lärande i arbete (LIA) och Examensarbete för YH utbildningarna Digital Store manager och E-Commerce Product manager som startar 2021. De YH utbildningar som anordnas, bedrivs med statliga medel från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningens genomförande

Utbildningen anordnas av Uddevalla Vuxenutbildning i samverkan med Campus Västra Skaraborg, Yrkeshögskolan i Borås och Campus Alingsås.  Huvudorten för utbildningen är Uddevalla där lektioner och genomgångar i huvudsak hålls och sänds via videokonferens-/telebildsystem till övriga orter där det finns grupper med studerande. Läraren utgår från Uddevalla och undervisar två till tre dagar i veckan. Det är 32 utbildningsplatser på E-Commerce Product manager och 25 på Digital Store manager.

Uppdragets huvudsakliga omfattning

Uppdraget omfattar kursansvar för Lärande i arbete (LIA) 1 och 2 samt Examensarbete på Digital Store manager, intag 2021 och E-Commerce Product manager, intag 2021. 5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier. Se bifogad översiktlig veckoplanering.

Digital Store manager

Lärande i arbete (LIA) 1, 40 yhp går vecka 9 till 16 under VT-22. Totalt 27 timmar fördelat över kursperioden för framtagning av LIA-uppgift, genomgång, rättning samt handledning.

Lärande i arbete (LIA) 2, 45 yhp går under vecka 43 till 51 under HT-22. Totalt 27 timmar fördelat över kursperioden för framtagning av LIA-uppgift, genomgång, rättning samt handledning.

Examensarbete, 20 yhp går under vecka 43, 1–3 under HT-22. Totalt 50 timmar för uppstart/genomgång med det studerande, handledning, rättning och examenspresentationer.

E-Commerce Product manager

Lärande i arbete (LIA) 1, 50 yhp går vecka 14 till 23 under VT-22. Totalt 35 timmar fördelat över kursperioden för framtagning av LIA-uppgift, genomgång, rättning samt handledning.

Lärande i arbete (LIA) 2, 50 yhp går under vecka 9 till 18 under VT-23. Totalt 35 timmar fördelat över kursperioden för framtagning av LIA-uppgift, genomgång, rättning samt handledning.

Examensarbete, 20 yhp går under vecka 8, 19–21 under VT-23. Totalt 60 timmar för uppstart/genomgång med det studerande, handledning, rättning och examenspresentationer.

Det upphandlas 124 timmar för LIA och 110 timmar för examensarbete. Uppdraget uppgår till totalt 234 timmar.

Uppdraget ska genomföras utifrån kursens syfte, mål och innehåll som finns beskrivna i bifogade kursplaner.

Rollen som kursansvarig lärare innebär att ansvara för;

handledning

framtagande av studieuppgift/examinationsuppgift och betygssättning av kurserna

vid behov ta kontakt med handledare för att säkerställning av betyg

kommunicera studieuppgift/examinationsuppgift med de studerande

att inom två veckor återkoppla examinationsresultat till de studerande och ansvarig utbildningsledare

Anbudets innehåll

Leverantören ska ge en kort beskrivning av sin verksamhet och namnge den lärare/konsult som åtar sig rollen som kursansvarig för kursen. Önskar leverantören anlita underleverantör ansvarar anbudsgivaren för denne såsom för eget åtagande.

Anbudet ska beskriva utbildningsupplägg och examinationsform/er, hur utbildningen kommer att genomföras och hur målen för utbildningen ska uppnås

Kursansvarig lärare ska ha pedagogisk erfarenhet, goda bransch- och ämneskunskaper, erfarenhet från liknande ut­bild­ningar eller uppdrag inom ämnesområdet de senaste 2 åren och behärska svenska språket väl i tal och skrift.

Kompetensen för kursansvarig ska styrkas genom att bifoga CV och beskrivning av minst 3 relevanta referensuppdrag med kontaktuppgifter, som genomförts under senaste 2-årsperioden.

Kollektivavtal

Direktköp ska i första hand ske hos företag med tecknade kollektivavtal. Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge: Har anbudsgivaren tecknat kollektivavtal?

Om svaret är ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn (i de fall kollektivavtal tecknats med flera fackliga organisationer).

Anbudsprövning

I bedömning av anbud ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet) som erbjuds, referensuppdragen samt prisbild. Samtliga offerter som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad nivå kan komma att förkastas. En intervju med kursansvarig kan komma att ingå som ett urval innan slutligt besked kan lämnas. Förhandling kan komma att genomföras i syfte att säkerställa att kvalitet och pris hamnar på rimlig nivå. 

Övriga villkor

I priset ska ingå genomförande, förberedelsekostnader, reseersättning, restid m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Alla handlingar ska vara skrivna på svenska språket. I samband med avtalsskrivning fastställs uppdragets omfattning och innehåll i ett leveransavtal.  Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar netto.

Anbudet ska vara giltig fram till 7 juli 2021. Detta är en så kallad direktupphandling och offertförfrågan med utvärdering och avtalsskrivning följer därför inte något av de angivna upphandlingsförfarandena i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Eventuella frågor angående anbudet ställs till undertecknad genom upphandlingssystemet.

Joakim Nilsson

Utbildningsledare

Bilagor

Kursplaner

Utbildningsfolder

Översiktlig veckoplanering

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-07)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-06-23

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN 2021/00185