Trollhättans Stad Kursansvar för kurspaket YH Digital butiksledare

Kursansvar för kurspaket YH Digital butiksledare

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på kursansvar för kurspaket på Yrkeshögskoleutbildningen Digital butiksledare. De YH-utbildningar som anordnas bedrivs med statliga medel från Myndigheten för yrkeshögskolan. Endast anbud på hela kurspaketet beaktas.

Utbildningens genomförande

Utbildningen anordnas av Uddevalla kommun och Uddevalla Yrkeshögskola. Utbildningen genomförs i ett anpassat distansformat. Den studerande erbjuds möjlighet att vara med på lektioner i realtid och/eller välja att ta del av lektionen inspelad. Till varje lektion finnas uppgifter och möjlighet till handledning. Uddevalla yrkeshögskola har Google Workspace som kursplattform och använder Meet med inspelningsmöjlighet som huvudsakligt distansverktyg. Kursmoment läggs upp i Classroom och här sker också kommunikationen med studerande. Antal studieplatser på utbildningen är 25.

Uppdragets huvudsakliga omfattning

Uppdraget omfattar kursansvar och översyn av kursplaner för samtliga kurser på utbildningen enligt kursöversikt (bilaga). 5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier. I det totala timantalet ingår föreläsning och handledning.

Teoretiska kurser

Kurs 1: Omnikanal & E-handel, 20 yhp, v35–38, ht-2024. Totalt 72 timmar – 18 timmar/vecka.

Kurs 2: Digital marknadskommunikation, 25 yhp, v39-43, ht-2024. Totalt 90 timmar – 18 timmar/vecka.

Kurs 3: Sales Management, 30 yhp, v44–49, ht-2024. Totalt 108 timmar – 18 timmar/vecka.

Kurs 4: Digitala butikskoncept, 35 yhp, v50–4, ht-2024/vt-2024. Totalt 126 timmar – 18 timmar/vecka.

Kurs 5: Säljteknik, 20 yhp, v5–8, vt-2024. Totalt 72 timmar – 18 timmar/vecka.

Kurs 6: Butiksekonomi, 30 yhp, v17–22, vt-2024. Totalt 108 timmar – 18 timmar/vecka.

Kurs 7: Ledarskap och förändringsledning, 35 yhp, v35–41, ht-2025. Totalt 126 timmar – 18 timmar/vecka.

LIA och Examensarbete

Kurs 8: Lärande i arbete 1 (LIA 1), 40 yhp går under veckorna 9–16 under VT-2024. LIA-veckomöte tillsammans med utbildningsledare 10 tim. Därtill tillkommer 3 timmar/studerande fördelat över kursperioden för framtagning av LIA-uppgift, genomgång, rättning samt handledning.

Kurs 9: Lärande i arbete 2 (LIA 2), 45 yhp går under veckorna 42–50 under HT-2025. LIA-veckomöte tillsammans med utbildningsledare 10 tim. Därtill tillkommer 3 timmar/studerande fördelat över kursperioden för framtagning av LIA-uppgift, genomgång, rättning samt handledning.

Kurs 10: Examensarbete, 20 yhp går under veckorna 51–2 under HT-2025. Totalt 5 timmar/studerande över kursperioden för uppstart/genomgång med det studerande, handledning, rättning och examenspresentationer.

För kurspaketet – teoretiska kurser upphandlas 702 timmar av anbudsgivaren.

För kurspaketet – LIA och examensarbete används differentierat timantal beroende av antal studerande och upplägg.

Uppdraget ska genomföras utifrån kursens syfte, mål och innehåll som finns beskrivna i utbildningens kursplaner.

Rollen som kursansvarig lärare innebär att ansvara för;

- undervisning

- att undervisningsformer och examinationsformer sker efter kursplanens innehåll

- framtagande av kursguide som beskriver kursupplägg, lärandemål och bedömningskriterier för betygssättning av den studerandes prestation i kursen

- framtagande av aktuell litteraturlista och undervisningsmaterial för respektive kurs

- upprättande av ordinarie tentamen och/eller annan lämplig kunskapskontroll

- ansvara för upprättande av två omtentor och /eller annan lämplig kunskapskontroll

- att kursernas kvalitet säkerställs (se nedan)

- vara tillgänglig för introduktion av yrkeshögskola som skolform, lärplattform, administrativa system

- individuella avstämningssamtal minst 2 ggr/kurs (ex. mitt-kurs, betygssamtal)

- att inom 10 arbetsdagar återkoppla examinationsresultat och kursbetyg till studerande och ansvarig utbildningsledare enligt rutin

Uppdraget ska genomföras enligt Uddevalla vuxenutbildnings systematiska kvalitetsarbete (SKA). Detta innebär att den kursansvarige ska

- ha löpande avstämningssamtal med utbildningsledare

- svara på uppdrag från rektor i verktyget LoopMe när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet

- ska utifrån kursutvärderingar och kommentarer från studerande komma med förslag till förbättringar av kursplan och kursupplägg

- medverka i Uddevalla Yrkeshögskolas övergripande reflektionsgrupper kring det pedagogiska uppdraget (kan ske före eller under kursens genomförande)

- kunna medverka vid ledningsgruppsmöte som adjungerad ledamot

- kunna medverka vid utbildningsmöte

Anbudets innehåll

Leverantören ska beskriva sin verksamhet och namnge den lärare/konsult som åtar sig rollen som kursansvarig för kurserna. Önskar leverantören anlita underleverantör ansvarar anbudsgivaren för denne såsom för eget åtagande.

Anbudet ska beskriva utbildningsupplägg och examinationsform/er, hur utbildningen kommer att genomföras och hur målen för utbildningen ska uppnås. Särskilt behöver anbudsgivaren beskriva distansupplägget med både realtids lektioner och inspelade lektioner.

Kursansvarig lärare ska ha pedagogisk erfarenhet, goda bransch- och ämneskunskaper, erfarenhet från liknande ut­bild­ningar eller uppdrag inom ämnesområdet de senaste 2 åren och behärska svenska språket väl i tal och skrift.

Kompetensen för kursansvarig ska styrkas genom att bifoga CV och beskrivning av minst 2 relevanta referensuppdrag med kontaktuppgifter, som genomförts under senaste 2-årsperioden.

Arbetsrättsliga villkor

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

I bedömning av anbud ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet) som erbjuds, referensuppdragen samt prisbild.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad nivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Övriga villkor

I priset ska ingå genomförande, förberedelsekostnader, reseersättning, restid m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Alla handlingar ska vara skrivna på svenska språket. I samband med avtalsskrivning fastställs uppdragets omfattning och innehåll i ett leveransavtal. Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar netto.

Detta är en så kallad direktupphandling och offertförfrågan med utvärdering och avtalsskrivning följer därför inte något av de angivna upphandlingsförfarandena i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Eventuella frågor angående anbudet ställs till undertecknad genom upphandlingssystemet.

Pris 

Pris ska anges exklusive moms. I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten, kursdokumentation m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via Mercell Direktupphandling senast den 2024-03-28

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Joakim Nilsson

Utbildningsledare

Bilagor

Kursplaner

Översiktlig veckoplanering

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-03-12

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN 2024:96