Trollhättans Stad Kursansvar för kurspaket 3 gällande yrkeshögskoleutbildningen ”Backend-utvecklare”

Kursansvar för kurspaket 3 gällande yrkeshögskoleutbildningen ”Backend-utvecklare”

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av  

färdigställande av kursplaner och kursansvar för kurspaket innehållande

Lärande i arbete 1 (LIA 1), 20 YHP (årskurs 1)

Lärande i arbete 2 (LIA 2), 90 YHP (årskurs 2)

Examensarbete, 20 YHP (årkurs 2)

Allmän information

Utbildningen anordnas av Uddevalla Vuxenutbildning i samverkan med Campus Västra Skaraborg. Huvudorten för utbildningen är Uddevalla där lektioner och genomgångar i huvudsak hålls och sänds via videokonferens-/telebildsystem till övrig ort där det finns grupp med studerande. Undervisning kan varieras mellan att vara fysiskt på plats och fjärrundervisning digitalt i realtid och Google Classroom används som lärplattform. Utbildningen har 25 studieplatser per utbildningsomgång och myndighetens beslut gäller för 3 omgångar 2021-2023.

Specifikation - Omfattning och ansvar

Uppdraget omfattar:

FÄRDIGSTÄLLANDE AV KURSPLANER för utbildningen Backend-utvecklare.

Utifrån bifogat dokument med beskrivning och fördjupat innehåll av utbildningens kurser (bil 1) färdigställa kursplaner när det gäller innehåll, lärandemål, kunskaper, färdigheter och kompetenser, och examinationsformer samt betygskriterier (IG, G, VG). Som stöd i detta arbete finns Myndigheten för yrkeshögskolans rekommendationer för kursplaner och en exempelkursplan (bil 2) och översiktlig planering för en hel utbildningsomgång (bil 3).

Uppdraget omfattar även:

KURSANSVAR för ovan presenterade kurser (5 yhp = 1 veckas heltidsstudier),

Lärande i arbete 1 (LIA 1), 20 YHP (årskurs 1) – 10 timmar

Lärande i arbete 2 (LIA 2), 90 YHP (årskurs 2) – 50 timmar

Examensarbete, 20 YHP (årkurs 2) – 50 timmar

Uppdraget ska genomföras utifrån kursens syfte, mål och innehåll.

Rollen som kursansvarig lärare innebär att ansvara för;

- undervisning och handledning av LIA-rapport/examensarbete

- framtagande av kursguide som beskriver kursupplägg, lärandemål och bedömningskriterier

- framtagande av undervisningsmaterial

- upprättande av adekvata LIA-uppgifter

- vid behov ta kontakt med LIA-handledare för att säkerställa betyg

- att inom 10 arbetsdagar återkoppla examinationsresultat och kursbetyg till studerande och ansvarig utbildningsledare

- vara tillgänglig för introduktion av Yrkeshögskola som skolform, lärplattform, administrativa system och Vuxenutbildningens styrdokument.

- aktivt bidra i det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till förbättringsarbetet i uppdrag från rektor

Anbudets innehåll

Leverantören ska beskriva vilken kompetens som finns i organisationen när det gäller att skapa kursplaner och vilken process som tillämpas. Leverantören ska bifoga minst 2 tidigare framtagna och relevanta kursplaner som genomförts i avslutade utbildning.

Leverantören ska ge en kort beskrivning av sin verksamhet och namnge de lärare/konsult som åtar sig rollen som kursansvarig för kurserna/kursen. Önskar leverantören anlita underleverantör ansvarar anbudsgivaren för denne såsom för eget åtagande.

Anbudet ska beskriva utbildningsupplägg och hur utbildningen kommer att genomföras och hur målen för utbildningen ska uppnås.

Kursansvarig lärare ska ha pedagogisk erfarenhet, goda bransch- och ämneskunskaper, erfarenhet från liknande ut­bild­ningar eller uppdrag inom ämnesområdet de senaste 2 åren och behärska svenska språket väl i tal och skrift.

Kompetensen för kursansvarig ska styrkas genom att bifoga CV och beskrivning av minst 3 relevanta referensuppdrag med kontaktuppgifter, som genomförts under den senaste 2-årsperioden.

Kollektivavtal

Direktköp ska i första hand ske hos företag med tecknade kollektivavtal. Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge: Har anbudsgivaren tecknat kollektivavtal?

Om svaret är ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn (i de fall kollektivavtal tecknats med flera fackliga organisationer).

Leveranstid

LIA 1 2021 v 19-22 (4 kursveckor)

LIA2 2022 v 2-19 (18 kursveckor)

Examensarbete 2022 v 1 och v 20-22 (4 kursveckor)

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten, kursdokumentation m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.I bedömning av anbud ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet) som erbjuds, referensuppdragen samt prisbild. Samtliga offerter som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad nivå kan komma att förkastas. En intervju med kursansvarig kan komma att ingå som ett urval innan slutligt besked kan lämnas. Förhandling kan komma att genomföras i syfte att säkerställa att kvalitet och pris hamnar på rimlig nivå.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Gunilla Jacobsson

Utbildningsledare

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-04-27

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/00348