Trollhättans Stad Kursansvar för kursen Digital Marknadsföring

Kursansvar för kursen Digital Marknadsföring

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av kursansvar för kursen Digital Marknadsföring

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Utbildningen anordnas av Uddevalla Vuxenutbildning och riktar sig till personer som är verksamma inom marknadsföring och kommunikation eller som har tidigare arbetslivserfarenhet inom området.

Utbildningen bedrivs på distans och halvfart (50%) för att de studerande ska kunna arbeta och studera samtidigt.

De studerande kan själva välja om de vill följa utbildningen på plats, på distans i realtid eller i efterhand via inspelning. Kursansvarig lärare är på plats i Vuxenutbildningens lokaler på I17 i Uddevalla för inspelning och sändning av föreläsningar en eftermiddag/vecka. Handledning genomförs via Teams/Meet, mejl och telefon och kan skötas hemifrån.

Uppdragets huvudsakliga omfattning

Uppdraget omfattar kursansvar för kursen Digital Marknadsföring, 30 YH-poäng. Utbildningens deltagare genomgår kursen under veckorna 40–51 under höstterminen 2020. Undervisningen ska bedrivas i form av 48 undervisningstimmar och 24 timmar handledning. 

Totalt 72 timmar.

Uppdraget ska genomföras utifrån kursens syfte, mål och innehåll som finns beskrivet i bifogad kursplan.

Rollen som kursansvarig lärare innebär att ansvara för;

- undervisning och handledning

- framtagande av kursguide som beskriver kursupplägg, lärandemål och bedömningskriterier

- framtagande av undervisningsmaterial

- att säkerställa att undervisningsformer samt examinationsformer sker efter kursplanens innehåll

- upprättande av examinerande uppgifter

- ansvara för framtagandet av två om-examinationer vid behov

- att inom två veckor återkoppla examinationsresultat till studerande och ansvarig utbildningsledare

- att se till att kursernas kvalitet säkerställs

Undervisningen ska ske i form av föreläsningar och handledning.

Anbudets innehåll

Leverantören ska ge en kort beskrivning av sin verksamhet och namnge den lärare/konsult som åtar sig rollen som kursansvarig för kursen. Önskar leverantören anlita underleverantör ansvarar anbudsgivaren för denne såsom för eget åtagande.

Anbudet ska beskriva utbildningsupplägg och examinationsform/er, hur utbildningen kommer att genomföras och hur målen för utbildningen ska uppnås.

Kursansvarig lärare ska ha pedagogisk erfarenhet, goda bransch- och ämneskunskaper, erfarenhet från liknande ut­bild­ningar eller uppdrag inom ämnesområdet de senaste 2 åren och behärska svenska språket väl i tal och skrift. Meriterande är erfarenhet från distansutbildning och god teknisk kompetens. Kompetensen för kursansvarig ska styrkas genom att bifoga CV och beskrivning av minst 3 relevanta referensuppdrag med kontaktuppgifter, som genomförts under senaste 2-årsperioden.

Prisidé: 69 000 SEK

Föreläsningstimmar: 57 000 SEK

Handledningstimmar: 12 000 SEK

Kollektivavtal

Direktköp ska i första hand ske hos företag med tecknade kollektivavtal. Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Har anbudsgivaren tecknat kollektivavtal?

- Om svaret är ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn (i de fall kollektivavtal tecknats med flera fackliga organisationer).

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten, kursdokumentation m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och utbildning) som erbjuds, referensuppdragens relevans, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-25)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-08-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/00917