Trollhättans Stad Kursansvar för Grafisk produktion för digitala kanaler

Kursansvar för Grafisk produktion för digitala kanaler

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på kursansvar för kursen Grafisk produktion för digitala kanaler som ingår i YH utbildningen E-Commerce Product Manager. De YH utbildningar som anordnas bedrivs med statliga medel från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningens genomförande

Utbildningen anordnas av Uddevalla Vuxenutbildning i samverkan med Yrkeshögskolan i Borås och Campus Västra Skaraborg som är satellitorter. Huvudorten för utbildningen är Uddevalla där lektioner och genomgångar i huvudsak hålls och sänds via videokonferens­/telebildsystem till satellitorterna där det finns grupper med studerande. Läraren utgår från Uddevalla och undervisar två till tre dagar i veckan. Klassen består av 33 studerande.

Uppdragets huvudsakliga omfattning

Uppdraget omfattar kursansvar för kursen Grafisk produktion för digitala kanaler, 25 YH-poäng. 5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier. Kursen går vecka 44–48 under höstterminen 2021.

Undervisningen ska bedrivas i form av lärarledd tid 75 timmar (15 tim/v) och handledartid 15 (3 tim/v) timmar. De studerande erhåller alltså 90 undervisningstimmar av anbudsgivaren.

Uppdraget ska genomföras utifrån kursens syfte, mål och innehåll som finns beskrivna i utbildningens kursplan.

Rollen som kursansvarig lärare innebär att ansvara för;

undervisning

framtagande av kursguide som beskriver kursupplägg, lärandemål och bedömningskriterier för betygssättning av den studerandes prestation i kursen

framtagande av aktuell litteraturlista

framtagande av undervisningsmaterial (övningar och uppgifter i Adobe Photoshop)

att säkerställa att undervisningsformer samt examinationsformer sker efter kursplanens innehåll

upprättande av ordinarie tentamen och/eller annan lämplig kunskapskontroll

ansvara för upprättande av två omtentor

att inom två veckor återkoppla examinationsresultat till studenter och ansvarig utbildningsledare

att se till att kursernas kvalitet säkerställs

Undervisningen ska ske i form av föreläsningar, tillämpningsövningar samt självstudier.

Anbudets innehåll

Leverantören ska ge en kort beskrivning av sin verksamhet och namnge den lärare/konsult som åtar sig rollen som kursansvarig för kursen. Önskar leverantören anlita underleverantör ansvarar anbudsgivaren för denne såsom för eget åtagande.

Anbudet ska beskriva utbildningsupplägg och examinationsform/er, hur utbildningen kommer att genomföras och hur målen för utbildningen ska uppnås. Övningar och uppgifter förväntas göras i Adobe Photoshop som studenterna har tillgång till under kursen. Studenterna kommer också ha tillgång till Adobe Lightroom. 

Kursansvarig lärare ska ha pedagogisk erfarenhet, goda bransch- och ämneskunskaper, erfarenhet från liknande ut­bild­ningar eller uppdrag inom ämnesområdet de senaste 2 åren och behärska svenska språket väl i tal och skrift.

Kompetensen för kursansvarig ska styrkas genom att bifoga CV och beskrivning av minst 3 relevanta referensuppdrag med kontaktuppgifter, som genomförts under senaste 2-årsperioden.

Kollektivavtal

Direktköp ska i första hand ske hos företag med tecknade kollektivavtal. Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge: Har anbudsgivaren tecknat kollektivavtal?

Om svaret är ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn (i de fall kollektivavtal tecknats med flera fackliga organisationer).

Anbudsprövning

I bedömning av anbud ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet) som erbjuds, referensuppdragen samt prisbild. Samtliga offerter som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad nivå kan komma att förkastas. En intervju med kursansvarig kan komma att ingå som ett urval innan slutligt besked kan lämnas. Förhandling kan komma att genomföras i syfte att säkerställa att kvalitet och pris hamnar på rimlig nivå.

Övriga villkor

I priset ska ingå genomförande, förberedelsekostnader, reseersättning, restid m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Alla handlingar ska vara skrivna på svenska språket. I samband med avtalsskrivning fastställs uppdragets omfattning och innehåll i ett leveransavtal.  Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar netto.

Anbudet lämnas via Visma TendSign senast den 2 juli 2021. Detta är en så kallad direktupphandling och offertförfrågan med utvärdering och avtalsskrivning följer därför inte något av de angivna upphandlingsförfarandena i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Eventuella frågor angående anbudet ställs till undertecknad genom upphandlingssystemet.

Joakim Nilsson

Utbildningsledare

Bilagor

Kursplan

Översiktlig veckoplanering

Utbildningsfolder

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-06-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN 2021/00577