Trollhättans Stad Kursansvar för Avancerade E-handelslösningar

Kursansvar för Avancerade E-handelslösningar

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på kursansvar för Avancerade E-handelslösningar som ingår i YH utbildningen E-Commerce Product manager. De YH utbildningar som anordnas bedrivs med statliga medel från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningens genomförande

Utbildningen anordnas av Uddevalla Vuxenutbildning i samverkan med Yrkeshögskolan i Borås och Campus Västra Skaraborg. Huvudorten för utbildningen är Uddevalla där lektioner och genomgångar i huvudsak hålls och sänds via videokonferens-/telebildsystem till övriga orter där det finns grupper med studerande. Läraren utgår från Uddevalla och undervisar två till tre dagar i veckan.

Uppdragets huvudsakliga omfattning

Uppdraget omfattar kursansvar för Avancerade E-handelslösningar, 40 YH-poäng på E-Commerce Product manager, intag 2019. 5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier. Utbildningens deltagare genomgår kursen under veckorna 48–2 under höstterminen 2020.

Undervisningen ska bedrivas i form av lärarledd tid 120 timmar och handledartid 24 timmar. De studerande erhåller 144 undervisningstimmar av anbudsgivaren.

Uppdraget ska genomföras utifrån kursens syfte, mål och innehåll som finns beskrivna i bifogad kursplan. Viktigt för kursen är praktiskt arbete, laborationer och övningar i e-handelsplattform och affärsystem. Sådana måste kunna tillhandahållas av kursansvarig. 

Rollen som kursansvarig lärare innebär att ansvara för;

undervisning

framtagande av kursguide som beskriver kursupplägg, lärandemål och bedömningskriterier

framtagande av aktuell litteraturlista

framtagande av undervisningsmaterial

genomförande av praktiskt arbete och övningar i e-handelsplattform och affärssystem

säkerställa att undervisningsformer samt examinationsformer sker efter kursplanens innehåll

upprättande av ordinarie tentamen och/eller annan lämplig kunskapskontroll

ansvara för upprättande av två omtentor per kurs

inom två veckor återkoppla examinationsresultat till studenter och ansvarig utbildningsledare

se till att kursernas kvalitet säkerställs

vara tillgänglig innan kursstart för genomgång av kursplattform och IT-system

Undervisningen ska ske i form av föreläsningar, tillämpningsövningar samt självstudier.

Anbudets innehåll

Leverantören ska ge en kort beskrivning av sin verksamhet och namnge den lärare/konsult som åtar sig rollen som kursansvarig för kursen. Önskar leverantören anlita underleverantör ansvarar anbudsgivaren för denne såsom för eget åtagande.

Anbudet ska beskriva utbildningsupplägg och examinationsform/er, hur utbildningen kommer att genomföras och hur målen för utbildningen ska uppnås.

Kursansvarig lärare ska ha pedagogisk erfarenhet, goda bransch- och ämneskunskaper, erfarenhet från liknande ut­bild­ningar eller uppdrag inom ämnesområdet de senaste 2 åren och behärska svenska språket väl i tal och skrift.

Kompetensen för kursansvarig ska styrkas genom att bifoga CV och beskrivning av minst 3 relevanta referensuppdrag med kontaktuppgifter, som genomförts under senaste 2-årsperioden.

Kollektivavtal

Direktköp ska i första hand ske hos företag med tecknade kollektivavtal. Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge: Har anbudsgivaren tecknat kollektivavtal?

Om svaret är ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn (i de fall kollektivavtal tecknats med flera fackliga organisationer).

Anbudsprövning

I bedömning av anbud ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet) som erbjuds, referensuppdragen samt prisbild. Samtliga offerter som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad nivå kan komma att förkastas. En intervju med kursansvarig kan komma att ingå som ett urval innan slutligt besked kan lämnas. Förhandling kan komma att genomföras i syfte att säkerställa att kvalitet och pris hamnar på rimlig nivå. Prisidé 136800 kr

Övriga villkor

I priset ska ingå genomförande, förberedelsekostnader, reseersättning, restid m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Alla handlingar ska vara skrivna på svenska språket. I samband med avtalsskrivning fastställs uppdragets omfattning och innehåll i ett leveransavtal. Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar netto.

Anbudet ska vara giltig fram till 27 april 2020. Detta är en så kallad direktupphandling och offertförfrågan med utvärdering och avtalsskrivning följer därför inte något av de angivna upphandlingsförfarandena i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Eventuella frågor angående anbudet ställs till undertecknad genom upphandlingssystemet.

Joakim Nilsson

Utbildningsledare

Bilagor

Kursplan

Översiktlig veckoplanering

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-26)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-03-11

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN 2020/00339