Trollhättans Stad Kursansvar för Agil projektmetodik

Kursansvar för Agil projektmetodik

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på kursansvar för Agil projektmetodik som ingår i YH utbildningen E-Commerce Product Manager.

Allmänt

YH utbildningen som anbudsförfrågan gäller, anordnas av Högskolecentrum Bohuslän (HCB), som är en del av Uddevalla kommuns verksamhet. HCB är ett utbildnings- och utvecklingscentrum och en mötesplats för tillväxt. HCB har en god utbildningsmiljö, vi arrangerar/ levererar utbildningar i Uddevalla och på distans till samverkanspartners.  De YH utbildningar som anordnas av HCB bedrivs med statliga medel från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningens genomförande

YH utbildningen E-Commerce Product manager bedrivs i Högskolecentrum Bohusläns lokaler i Uddevalla och sänds även via videokonferens/telebildsystem till Campus Västra Skaraborg och Yrkeshögskolan i Borås där studiegrupp finns.

Uppdragets huvudsakliga omfattning

Uppdraget omfattar kursansvar för Agil projektmetodik, 20 YH-poäng. 5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier. Utbildningens deltagare genomgår kursen under veckorna 35–38 under höstterminen 2020. Undervisningen ska bedrivas i form av lärarledd tid 54 timmar och handledartid 12 timmar. De studerande erhåller alltså 66 undervisningstimmar av anbudsgivaren.

Uppdraget ska genomföras utifrån kursens syfte, mål och innehåll som finns beskrivna i utbildningens kursplan.

Rollen som kursansvarig lärare innebär att ansvara för;

Undervisning

framtagande av kursguide som beskriver kursupplägg, lärandemål och bedömningskriterier för betygssättning av den studerandes prestation i kursen

framtagande av aktuell litteraturlista 

framtagande av undervisningsmaterial 

att säkerställa att undervisningsformer samt examinationsformer sker efter kursplanens innehåll

upprättande av ordinarie tentamen och/eller annan lämplig kunskapskontroll

ansvara för upprättande av två omtentor

att inom två veckor återkoppla examinationsresultat till studenter och ansvarig utbildningsledare

att se till att kursernas kvalitet säkerställs

Undervisningen ska ske i form av föreläsningar, tillämpningsövningar samt självstudier.

Anbudets innehåll

Leverantören ska ge en kort beskrivning av sin verksamhet och namnge den lärare/konsult som åtar sig rollen som kursansvarig för kursen. Önskar leverantören anlita underleverantör ansvarar anbudsgivaren för denne såsom för eget åtagande. Anbudet ska beskriva utbildningsupplägg och examinationsform/er, hur utbildningen kommer att genomföras och hur målen för utbildningen ska uppnås.

Kursansvarig lärare ska ha pedagogisk erfarenhet, goda bransch- och ämneskunskaper, erfarenhet från liknande ut­bild­ningar eller uppdrag inom ämnesområdet de senaste 2 åren och behärska svenska språket väl i tal och skrift.

Kompetensen för kursansvarig ska styrkas genom att bifoga CV och beskrivning av minst 3 relevanta referensuppdrag med kontaktuppgifter, som genomförts under senaste 2-årsperioden.

Kollektivavtal

Direktköp ska i första hand ske hos företag med tecknade kollektivavtal. Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge: Har anbudsgivaren tecknat kollektivavtal?

Om svaret är ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn (i de fall kollektivavtal tecknats med flera fackliga organisationer).

Anbudsprövning

I bedömning av anbud ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet) som erbjuds, referensuppdragen samt prisbild. Samtliga offerter som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad nivå kan komma att förkastas. En intervju med kursansvarig kan komma att ingå som ett urval innan slutligt besked kan lämnas. Förhandling kan komma att genomföras i syfte att säkerställa att kvalitet och pris hamnar på rimlig nivå. Prisidé 59400 SEK exkl. moms.

Övriga villkor

I priset ska ingå genomförande, förberedelsekostnader, reseersättning, restid m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma. Alla handlingar ska vara skrivna på svenska språket. I samband med avtalsskrivning fastställs uppdragets omfattning och innehåll i ett leveransavtal. Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar netto.

Anbudet lämnas via Visma TendSign senast den 2 juli 2019 och den ska vara giltig fram till 9 augusti 2019. Detta är en så kallad direktupphandling och offertförfrågan med utvärdering och avtalsskrivning följer därför inte något av de angivna upphandlingsförfarandena i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Eventuella frågor angående anbudet ställs till undertecknad genom upphandlingssystemet.

Joakim Nilsson

Utbildningsledare

Bilagor

Kursplan

Översiktlig veckoplanering

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-07-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-06-20

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019/00490