Trollhättans Stad Konsulttjänster i Leaderprojekt Seaseal

Konsulttjänster i Leaderprojekt Seaseal

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av konsulttjänster i Leaderprojektet Seaseal

Allmän information

Tillväxtavdelningen har fått en förstudie-ansökan om översvämningsskydd godkänd av Leader Södra Bohuslän. I förstudien ska man undersöka hur en ny innovation, en fartygskonstruktion, kan användas i Bäveån och delvis hindra Uddevalla centrum att översvämmas vid kritiska stormar. Projektledningen från Uddevalla kommun, ett antal företag och uppfinnaren Sigurd Melin kommer att vara involverade i projektet och bidra med sin specialistkompetens. Tillväxtavdelningen, Uddevalla kommun, är projektägare och projektet pågår fram till och med 2019-11-30.

Bakgrund

Problemet med att de centrala delarna av Uddevalla svämmar över på grund av stigande vatten i Bäveån hänger ihop med kortvariga högvattentoppar i havet, s.k. ”storm surges”, som skapas av en kombination av kraftiga vindar och låga lufttryck. Utmaningen är att skydda sig mot dessa högvattentoppar i havet. Tanken med projektet Seaseal är att genom en speciell fartygskonstruktion, patenterad av uppfinnaren Sigurd Melin, undersöka om denna kan skydda staden från översvämningar.

En avgörande teknisk grundförutsättning som behöver utredas är om en Seaseal-lösning för Uddevalla kan säkra att staden inte översvämmas av Bäveåns vatten medan barriären mot havet är stängd.Obligatoriska krav på tjänsten

Projekt Seaseal behöver nu upphandla kompetens för följande fya delar:

Del 1: Utföra en hydrologisk studie av vattenbalansen i den nedre delen av Bäveån enligt punkterna nedan:

- hur lång tid barriären kan behöva vara stängd vid en stormpassage.

- hur mycket vatten som rinner till via Bäveån under samma tid, vid höga flöden.

- vattenståndet i havet när utloppet stängs för.

Studien ska väga ihop den sammantagna effekten av faktorerna ovan, och hur dessa påverkar varandra.

Del 2: En gemensam workshop för parterna som deltar i del tre och fyra. Detta för att gemensamt kunna arbeta fram vilka förutsättningar som skall beaktas. Pirkonstruktion och fartygskonstruktion behöver ”passa” då dessa skall integreras och kunna användas gemensamt därför är det av stor väsentlighet att båda parter är överens om vilka förutsättningar som gäller för respektive konstruktion.

Del 3: Ta fram ett underlag för hur en pir skulle kunna byggas, och därmed ta fram ett konkret förslag på konstruktion och en grov kalkyl på kostnad för detta. Arbetet i del två innefattar även ett konkret förslag och kalkyl på pirkonstruktion och slussport.

Förslaget ska baseras på att piren/slussporten byggs på ett sådant sätt att dess inverkan på Bäveåns naturliga flöde inte påverkas negativt, men också så att den passar ihop med fartygskonstruktionen. Undersökningen behöver också kunna svara på om piren och/eller fartygskonstruktionen har kapacitet att kunna pumpa ut vatten så inte nivåerna i Bäveån blir för höga.  Det behöver även tas fram en kalkyl på kostnad för att göra en upphöjning på landdelen för att hålla borta vattnet. Enligt bifogad karta.

Del 4: Förslag gällande fartygskonstruktion ska tas fram och i denna del är erfarenhet och kompetens gällande fartygskonstruktion ett krav. Då pir och fartyg måste ”passa” varandra krävs det att dessa delar arbetas ut gemensamt, och förutsättningar grundar sig på vilka volymer av vattenflöden det blir när flödet ut från Bäveån stängs. Detta påverkar om det behövs pumpar som reglerar nivån på insidan av fördämningen.

I anbudet ska det tydligt framgå vilken/vilka delar anbudet gäller, samt pris och möjlig leveranstid.

Önskemål på tjänsten

Anbud kan lämnas på en eller flera delar av anbudsförfrågan, men önskvärt är om samma anbudsgivare kan utföra mer än en del av önskat uppdrag.

Kollektivavtal

Direktköp ska i första hand ske hos företag med tecknade kollektivavtal, eller kollektivavtalsliknande villkor. Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Har anbudsgivaren tecknat kollektivavtal?

- Om svaret är ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn.

Leveranstid

Arbetet skall utföras med start omgående och under projekttiden enligt önskemål från projektledningen.

Pris

Pris skall anges exklusive moms, och i angivet pris ska ingå alla kostnader för, eventuella resor, traktamenten, dokumentation m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket. Anbudsgivaren skall ha en god och dokumenterad erfarenhet av likvärdiga uppdrag, som skall kunna styrkas vid förfrågan.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens som erbjuds, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudet ska vara giltigt minst 6 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-08-27

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2019/00604