Trollhättans Stad Konsultstöd gällande naturvårdshandläggning och naturvårdsprojekt

Konsultstöd gällande naturvårdshandläggning och naturvårdsprojekt

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

David Tengberg

david.tengberg@vanersborg.se

0521-72 12 30

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacit

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges i SEK exklusive moms.

I offererat timpris ska samtliga omkostnader ingå, exempelvis semesterersättning, semesterlön, sociala avgifter, sjuklön, försäkringar och administrationskostnader.

KRAVSPECIFIKATION

Uppdraget avser handläggning av remisser avseende förhandsbesked, bygglov, strandskyddsdispenser, vattenverksamhet, medborgarförslag, motioner eller övriga förekommande remisser som avser naturvärden. Uppdraget innebär även deltagande i planprocesser såsom detaljplaner eller fördjupade översiktsplaner.

I mån av tid kommer uppdraget även innebära revidering av skötselplaner för naturreservat samt framtagande av ansökningar av LONA- eller LOVA-projekt eller andra avgränsade arbetsuppgifter inom naturvårdsområdet.

Större delen av uppdraget kan utföras på distans men vissa delar kan innebära arbete på plats inom Vänersborgs kommun.

Tjänsten som efterfrågas har en budget på max 550 000 kronor. 

Fakturering skall ske löpande efter varje månads nedlagd handläggningstid. 

Tidplan/Leveranstid

Tjänsten ska levereras löpande med minimum 20 timmar per månadsperiod under perioden 2023-02-01 - 2023-12-30. Övrig tid som ryms inom budgeten ska levereras enligt överenskommelse. 

Kompetenskrav

Konsult som levererar uppdraget skall vara utbildad ekolog, biolog eller ha liknande utbildning med naturvårdsinriktning. 

Konsult som levererar uppdraget skall ha erfarenhet av kommunal ärendehandläggning som kommunekolog eller liknande i minst 5 år.

Det är meriterande om konsult har lokalkännedom om Vänersborgs kommuns naturområden och naturvärden.

Utvärdering

Anbudsgivaren skall ange kompetens och erfarenhet enligt kompetenskraven ovan.

Anbudsgivaren skall ange hur mycket konsulttid som kan levereras inom uppdraget och dess budget utöver minimumkravet på 20 timmar per månad.

Anbudsgivaren skall ange kostnad per timme samt eventuella övriga kostnader såsom resekostnader för att utföra uppdrag på plats i Vänersborgs kommun.

I första hand utvärderas att konsult uppfyller kompetens och erfarenhetskrav.

I andra hand utvärderas kostnad per timme och hur många timmar som kan levereras inom uppdraget samt kostnad för övriga kostnader. I utvärderingen bedömer vi kostnad för 10 tillfällen med arbete på plats i Vänersborgs kommun under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-10)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-12-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

ALLM.2022.1402