Trollhättans Stad Konsultstöd gällande livsmedelskontroll

Konsultstöd gällande livsmedelskontroll

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

David Tengberg

david.tengberg@vanersborg.se

0521-72 12 30

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget avser att utföra livsmedelskontroller utifrån den samlade livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelskontrollerna utförs på livsmedelsanläggningar i Vänersborgs kommun samt omfattar ordinarie för- och efterarbete. 

Tjänsten som efterfrågas har en budget på max 300 000kr. 

Betalning sker enligt nedlagd handläggningstid. 

Anteckningar om utförda livsmedelskontroller skall kunna uppvisas på anmodan från upphandlande myndighet. 

Tidplan/Leveranstid

På grund av föräldraledigheter finns behov av tillfälligt stöd från 2022-01-01 och 2022-03-31. Utifrån budget för uppdraget görs övenskommelse när uppdraget utförs. Uppdraget kan utföras på motsvarande heltid del av tiden eller löpande under hela perioden. 

Kompetenskrav 

Lämplig högskoleutbildning för ändamålet.

Minst 7 års erfarenhet av arbete som livsmedelsinspektör.

Erfarenhet av att handlägga i ärendehanteringssystemet Castor. 

Utvärdering

Anbudsgivaren skall ange hur mycket konsulttid som kan levereras inom uppdraget och dess budget. 

Anbudgivaren skall ange kompetens och erfarenhet enligt kompetenskraven ovan.

Anbudsgivaren skall ange kostnad per timme.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-24)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-10-08

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Miljö-2021-1214