Trollhättans Stad Konsultstöd Analytiker/specialist Samhällsbyggnad

Konsultstöd Analytiker/specialist Samhällsbyggnad

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av analytiker/specialist inom området samhällsbyggnad.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans kommun (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Kompetteringav förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Upphandlade myndighet gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Upphandlade myndighet beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2022-08-15

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst i tre månader efter sista dag att lämna in anbudet.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska kunna visa att de har dokumenterade resurser och kompetens att utföra uppdraget genom att bifoga CV på den person som ska vara involverad i uppdraget samt namn på referenser från liknande uppdrag (se bilaga 1 nedan). 

Krav på varan/tjänsten

Uppdragsbeskrivning

Förutsättningar/Bakgrund

Trollhättans Stad/Samhällsbyggnadsförvaltningen är i behov av konsultstöd gällande det strategiska samhällsbyggandet. Vi behöver stöd och bollplank för att fortsätta att utveckla Trollhättan inom samhällsbyggnadsområdet och fokus kommer att vara på ekologisk och social hållbarhet. Det pågår ett arbete med att Trollhättan ska bli klimatneutralt 2030 samt att minska segragationen och här behöver vi en analytiker/specialist inom området som kan hjälpa oss med nya perspektiv. Uppskattningsvis är uppdraget på ca 100 timmar årligen.

Arbetsuppgifter

Uppdraget innebär att bistå Trollhättans Stad Samhällsbyggnadsförvaltningen i arbetet med att jobba strategiskt och analytiskt inom klimatarbetet och social hållbarhet. Konsulten ska svara för övergripande:

* Komma med inspel och vara bollplank i stora strategiska framtidsutmaningar inom samhällsbyggnadsområdet samt leverera input till förvaltningens arbete.

* Vara delaktig i utvecklingsprojekt för Trollhättan inom samhällsbyggnadsområdet

* Vara bollplank i frågor inom samhällsbyggnadsområdet

Projekten kommer ha flera inbördes beröringspunkter vilket förutsätter samordning. Det innebär att leverantören ska tillhandahålla en konsultperson som har kompetens för att arbeta med övergripande projektledning och expertstöd

Kompetensprofil

Konsulten ska ha erfarenhet av:

*Samhällsbyggnadsfrågor på en strategisk nivå i minst 10 år

*Offentlig verksamhet och styrning

*Analysarbete inom samhällsbyggnadsområdet i minst 10 år

Ovanstående krav ska verifieras via CV som ska bifogas anbudet.

Referenser

Anbudsgivarens erfarenhet och kompetens ska verifieras genom att ange två referenser som Staden kontrollerar. Frågeformulär för referenstagning bifogas (bilaga 1).

Samtliga referenser ska avse uppdrag liknande det uppdrag som upphandlingen avser. Samtliga uppdrag ska vara utförda inom de senaste tre åren. 

Referenser kontaktas så snart som möjligt efter anbudsöppnande, dock senast två veckor från anbudsöppnandet, via e-post till den e-postadress som angivits i anbudet. Om referens inte önskar avge betyg eller om svar uteblir erhålls 0 poäng för aktuell referens. Om svar inte erhållits inom tio arbetsdagar från det att e-post skickats ut av Staden anses svaret uteblivet. Staden kommer inte felsöka ej levererad e-post till angiven e-postadress eller eftersöka rättning av uppgiven e-post, det är därmed av största vikt att anbudsgivare kontrollerar att korrekt e-postadress lämnats i anbudet.

För att referenskontrollen ska anses godkänd ska erhållet referensbetyg vara minst 12 poäng. Referensbetyg beräknas genom genomsnittspoäng av totalt antal referenser.

Tidplan

Avtalstiden beräknas från 2022-09-01 till 2025-09-01 med möjlighet till förlängning.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Huvudsakligen önskar vi konsult enligt timpris. Timpriset ska gälla för samtliga uppgifter förenliga med uppdraget. Pris ska anges exklusive moms.

Avbrytande av upphandling

Om anbud inkommer och prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel kan upphandlingen komma att avbrytas.

Prövning av anbud

Utvärderingskriterier

Anbud med lägsta pris som uppfyller samtliga ska-krav tilldelas kontrakt. Med lägst pris avser vi anbud med lägst anbudssumma. Anbudssumma = offererat timpris x uppskattat antal timmar (100).

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-08-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-06-23

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

ADM.2022.2532