Trollhättans Stad Konstnärlig gestaltning på Holmängenskolan, Vänersborgs kommun

Konstnärlig gestaltning på Holmängenskolan, Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse till skissuppdrag inför en permanent konstnärlig gestaltning utomhus på idrottshallens fasad, på Holmängenskolan i Vänersborg. Genom att tillföra konstnärliga värden ska gestaltningen förstärka platsens funktion och identitet. Skissarvode: 35 000 SEK exkl moms. Budget: 800 000 SEK exkl moms. Se utförlig information i bifogat dokument. 

Anbud/intresseanmälan lämnas via systemet Visma direktupphandlingar senast 2024-04-20 kl 23.59. 

Eventuella frågor ställs i systemet senast 2024-04-01 kl 23.59.

Kontaktperson för upphandlingen:

Ida Svanberg, verksamhetschef kultur 

ida.svanberg@vanersborg.se

0521-72 10 66

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "Beställaren" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antas. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om Beställaren gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Beställarens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar med mera

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacit

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan Beställaren och Leverantören undertecknat särskilt upprättat skriftligt kontrakt (Avtalet).

KRAVSPECIFIKATION

Se utförlig uppdragsbeskrivning i bifogat dokument "Direktupphandling Holmängenskolan 2024-03-01.pdf".

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-20)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-03-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KUFRN 20274/40