Trollhättans Stad Kalkning av Hallsjön, Vänersborgs kommun

Kalkning av Hallsjön, Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Ulrika Husar

ulrika.husar@vanersborg.se

0521-72 12 18

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacit

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Offererat pris per ton kalk samt pris per båtisättning ska specificeras var för sig.

Offererat pris för 2023 ska anges med fast pris. För 2024 och 2025 får offererat pris justeras med transportprisindex T08SÅ16MD, basmånad april 2023 och avläsningsmånad april 2024 respektive 2025. Prisjusteringen ska utan dröjsmål meddelas och godkännas av kommunen.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Uppdragsbeskrivning: Uppdraget avser kalkning av Hallsjön under tre år; 2023–2025.

Uppdraget omfattar kalkning, leverans och spridning i enlighet med bifogad spridningskarta.

Leveranstidpunkt: Kalkningen sker en gång per år under perioden 1 oktober - 13 december.

Anbudsgivaren ska i anbudet ange eventuella underentreprenörer som man avser anlita,

samt ange hur man tänker utföra spridningsarbetet (arbetsmetoder, använd utrustning,

maskintyp, tidsschema för spridning mm).

Kalk och kalkmängd

Kalkmängd är 16 ton +/- 20 % per år. Kalken sprids en gång/år under hösten. År 2023 ska Hallsjön kalkas med 16 ton. Mängden kalk beräknas i nuläget bli densamma 2024–2025 men

avtalet ska medge justering av givan med +/- 20 % för dessa år. Kommunen preciserar

summan årligen. Leverans och spridning avser kalkstensmjöl, kornstorlek 0–0,5 mm (varav

minst 90 % mindre än 0,2 mm). Produkter ska vara P-märkta enligt Statens provningsanstalt

eller uppfylla de krav för tillåtna metallhalter som anges för P-märkt sjö- och våtmarkskalk.

Används kalkstensmjöl med lägre CaO-halt än 50 %, ska kalkmängden ökas i motsvarande

grad.

Analysintyg, ej äldre än sex månader avseende CaO-halt och kornstorleksfördelning

respektive tre år för tungmetallinnehåll, ska bifogas anbudet.

Vid varje leverans ska följesedel avlämnas till beställaren. Följesedeln ska utvisa levererad

kvantitet, vägd på godkänd våg. Beställaren har rätt att kontrollväga fordonen och ta prov på

kalken för analys.

Spridning/genomförande

Spridning ska utföras under perioden 1 oktober - 13 december och innan isläggning.

Spridningen får inte ske lördag-söndag.

Leverantören underrättar beställaren och erforderliga myndigheter innan arbetena påbörjas

och håller beställaren fortlöpande informerad om arbetets gång.

Senast en vecka före spridning ska kontakt tas med Charlotta Bang, Stiftelsen Bergagården, telefon 0768-81 18 64, e-post charlotta.bang@stiftelsenbergagarden.se. Detta för att försäljning av fiskekort ska kunna stoppas samt för upplåsning och låsning av bom.

Markägaren och väghållaren bör kontaktas när kalkningen ska utföras. Markägaren och väghållaren representeras av Mattihas Kjell, Sveaskog, telefon 010-471 80 65, e-post mattihas.kjell@sveaskog.se.

Kontakter enligt ovan kan förändras, förändringar meddelas i så fall av upphandlande myndighet.

Observera att Halleberg är avstängt för älgjakt en vecka under hösten. I nuläget är jakt ännu

inte bestämd. Tidpunkt kommer att meddelas årligen vid beställning.

Hänsyn ska vid arbetets utförande tas till växt- och djurliv, friluftsliv och andra förhållanden

som kan komma att påverkas av kalkningsarbetet.

Arbetet ska utföras så att minsta möjliga intrång sker i mark- eller vattenägares rätt.

Detaljerad spridningskarta bifogas.

Ny spridningsjournal skickas ut årligen av beställaren. Det åligger entreprenören att tillse att

varje arbetslag dagligen för noteringar över utspridd kalkmängd för respektive område.

Dessa journaler ska under arbetets gång vara tillgängliga för beställaren.

Entreprenören ansvarar för att spridning sker av föreskrivna kvaliteter och kvantiteter inom

respektive spridningsområde enligt anbudshandlingarna samt Allmänna bestämmelser av år

2002 för kalkspridning (KALK 02), se www.kalkforeningen.se

Vägar och eventuella skador

Det åligger entreprenören att själv förvissa sig om att de vägar som ska användas är

framkomliga med aktuella fordon.

Alla vägar, utom de allmänna, ska för- och efterbesiktigas. Konstaterade skador ska

repareras av entreprenören på dennes bekostnad. Akuta skador ska åtgärdas omedelbart,

så att framkomligheten på vägarna inte äventyras. Alla skador anmäls omedelbart till

väghållaren. Vägarna får inte blockeras eller avstängas. Vid skador på vägar eller arbete

inom vägområde ska gällande föreskrifter rörande skyltning och utmärkning följas.

Val av anbud

Kommunen avser att anta det mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till samtliga

omständigheter såsom pris, leveranstid, driftskostnader, kvalitet, funktion, tekniska

egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan mm. Dessa uppgifter är inte rangordnade.

Kommunen beaktar miljöpåverkan av de varor och tjänster som köps in. Därför är

miljöpåverkan en viktig faktor vid bedömningen av varor och tjänster. Med anledning av detta vill vi veta på vilket sätt Ni tar hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet vid t ex transporter,

analyser och avfallshantering. Ofullständigt anbud kan komma att förkastas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-24)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-03-09

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

NATUR.2023.503