Trollhättans Stad Inventering av gaturummet

Inventering av gaturummet

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

v.27-29, Mats Olsson, planeringsingenjör

mats.olsson@vanersborg.se

0521-72 12 62

v.30-31, Johan Åkesson, enhetenschef gatuunderhåll

johan.akesson@vanersborg.se

0521-72 12 40

v.32 och framåt, Marina Karlsson, gatuchef

marina.karlsson@vanersborg.se

0521-72 12 44

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION 

Uppdragsbeskrivning 

Bakgrund 

I ett led att effektivisera och digitalisera arbetet i gaturummet med bl.a. beläggningsplaner för vägar och gc-vägar, ämnar Vänersborgs kommun upphandla en underhållsinventering som inkluderar både skadeinventering och skadevärdering. 

Samt ev. en inventering av övriga attribut i gaturummet (skyltar, trottoarer, kantsten, refuger etc.). 

Uppdraget avser  

Inventering 

En beskrivning på hur inventeringen sker skall tillhandahållas Vänersborgs kommun i anbudet. Vänersborgs kommun kommer att utvärdera denna för tillräcklig kvalité. 

Digitalt kartmaterial 

Kartmaterialet skall vara i koordinatsystemet Sweref 99 12 00.  

Kartmaterialet skall levereras i geopackage, shp eller annat liknande digitalt GIS-format. 

Kartmaterialet skall ha attributen vägbredd och vägnamn samt information om skadeinventeringen och skadevärdering. 

Om Vänersborgs kommun kan leverera vägens ålder samt slitlager skall detta tas i beaktande vid bedömning av skadevärderingen. 

Kommunen önskar 

Ett anbud som avser en skadeinventering inkl. skadevärdering, av nedan nämnda vägar med resultat i form av en skriftlig rapport samt med tillhörande digital information. Beskriv om skadevärderingen beskrivs genom restlevnadstid, skadepoäng och/eller gradering.

De officiella väglängderna är: 

Meter bilväg, kommunal (NVBD) 169 083 meter. 

Meter cykelväg, kommunal (NVBD) 120 421 meter. 

Referens 

För att säkerställa att leverantören har erfarenhet av efterfrågad tjänst ska en kortfattad redovisning över referensuppdrag skickas med i anbudet samt en väl beprövad metodik som använts av leverantören. 

Utvärdering 

Utvärderas genom att Vänersborgs kommun förbehåller sig rätten att fritt välja det anbud vi finner mest lämpligt för Vänersborgs kommun baserat på pris, kvalitet och leveranstid samt att nämnda krav är uppfyllda.  

Övrigt

Ange i anbudet vad som ingår utöver det som efterfrågats.  

Tidplan/Leveranstid 

Ange leveranstid för slutprodukten till Vänersborgs kommun i ert anbud. 

Resultat 

Uppdraget ska innefatta en inventering, skadevärdering, till Vänersborgs kommun i form av en skriftlig rapport med tillhörande digital information för inläsning i kommunens it-miljö. 

Option 

- Ett anbud av en inventering av övriga attribut i gaturummet (skyltar, kantsten, refuger etc.) av ovan nämnda vägar. 

- Leverans av bilder av det inventerade vägnätet

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-23)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-07-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/164