Trollhättans Stad Injektering av sprickor i klaffkamrar Gropbron

Injektering av sprickor i klaffkamrar Gropbron

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Johan Åkesson

johan.akesson@vanersborg.se

0521-72 12 40

Kontaktpersoner för entreprenaden samt visning av objektet:

Johan Åkesson

johan.akesson@vanersborg.se

0521-72 12 40

Mats Larsson

mats.larsson@vanersborg.se

0521-72 12 34

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacit

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Uppdragsbeskrivning

OBS! Gäller numer endast Nordöstra klaffkammaren - Uppskattningsvis totalt ca 13st sprickor á 3m = 39m sprickor som ska ingå i anbud. Reglerbar mängd avgående per meter och tillkommande per meter.

Det ska även lämnas pris på demontering och montering av två (2) nya konsoler för trappens mittsektion i den nordöstra klaffkammaren.

Byggnadsställning för åtkomst till sprickorna ska ingå i entreprenaden då sprickorna befinner sig från golvnivå och ca 4m upp. Byggnadsställningen ska enkelt kunna flyttas på vid broöppningar.

Entreprenör sköter kontakt med Sjöfartsverket gällande eventuella broöppningar under arbetets gång.

Tidplan/Leveranstid

Entreprenaden ska vara slutbesiktigad och godkänd senast 2022-12-16. Slutfakturan ska vara kommunen tillhanda senast 2022-12-23.

Pris

Pris ska lämnas per meter för injektering samt pris för demontering och montering av konsoler.

Utvärdering

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-08)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-10-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/294