Trollhättans Stad HUB anslutning för lev av telefon/APP/betalautomater

HUB anslutning för lev av telefon/APP/betalautomater

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av "HUB (anknytningspunkt) till vilken externa leverantörer av telefon/APP/betalautomater kan ansluta sig"

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans kommun (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Komplettering av förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Upphandlade myndighet gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Upphandlade myndighet beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2023-04-11

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst i tre månader efter sista dag att lämna in anbudet.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska vid behov kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget.

Krav på varan/tjänsten

Uppdragsbeskrivning.

Trollhättans Stad har sedan flera år använt manuell P-skiva som metod för parkörer att registrera fordon. Staden har som målsättning att skapa bättre förutsättningar för parkering i kommunen. En nödvändig del i detta arbete är att förhindra omregistrering av de avgiftsfria timmarna under ett och samma kalenderdygn.

Huvudregeln i centrum kommer att vara två avgiftsfria timmar/dag och därefter avgiftsbelagt. All parkerad tid ska inom kort registreras via telefonparkering/parkeringsautomat för att på detta sätt säkerställa att endast 2 timmar per dag är avgiftsfria.

I övriga delar av staden kommer också parkeringsregistrering att ske med telefonparkering/parkeringsautomat men där kan andra regler och parkeringsavgifter vara aktuella.

Mot bakgrund av detta vill Staden upphandla en så kallad ”HUB” (anknytningspunkt) från leverantör till vilken externa leverantörer av telefonparkering samt betalautomater kan ansluta sig.  

Uppdraget /Krav

Trollhättans Stad ska upphandla en teknisk lösning (HUB anknytningspunkt) som möjliggör för parkörer att digitalt registrera samt spara sin avgiftsfria parkeringstid centralt oavsett val av registrerings- och betallösning (inkluderar telefonregistrering och registrering via parkeringsautomat) där förbrukad avgiftsfri tid kartläggs, sparas och räknas av i HUB:en. När den fria tiden per dygn har uppnåtts ska systemet hantera kommunikation att parkeringen ska övergå i betalning. HUB:en ska hantera transaktioner för såväl avgiftsbelagd som avgiftsfri parkeringstid.

Dessutom ska HUB:en även ha kommunikation med kommunens parkeringsövervakningssystem. 

Gränssnitt

Kommunikationen till och från HUB:en ska ske genom ett API som beskriver formatet för importer av parkeringstransaktioner tll HUB:en. 

Användning

Samtliga externa leverantörer som skapar parkeringstransaktioner ska ha möjlighet att skicka och ta emot data från HUB:en. Exempel på transaktioner som ska hanteras i HUB:en är mobilbetalningar, registreringar med mobil, betalningar via parkeringsautomat och registreringar via parkeringsautomat.

Funktionella krav

Det API som används för HUB:en ska vara REST-baserat, arbeta i realtid och ska omfatta förmågan att starta, förlänga och avsluta en parkering.

De externa leverantörerna som ska anslutas till HUB:en på ett sätt som garanterar säkerhet och behörighet i de externa leverantörerna parkeringsdata.

Leverantören ska under avtalsperioden hantera både tillkommande och avgående externa leverantörer. De tillkommande externa leverantörerna ska ges de förutsättningar som behövs för att ansluta sig till HUB-lösningen. De avgående externa leverantörerna behörigheter ska tas bort på begäran av beställaren.

Utveckling av HUB:en ska kunna ske utan att prestandan påverkas negativt.

Dataöverföring.

Nedan följer en förteckning över den information som HUB:en ska ha möjlighet att skickat och/eller ta emot

Transaktions-ID

Leverantörs-ID

Landskod

Områdeskod/Taxa-zon

Starttid Datum och klockslag

Preliminär sluttid Datum och klockslag

Sluttid Datum och klockslag

Registreringsnummer inkl landskod

Parkeringsavgift inkl. moms

Parkeringsavgift exkl moms

Övriga delar som behövs för att säkerställa HUB:ens funktion

Administrering

I HUB:en ska det vara möjligt att göra förändringar i parkeringsområden och zoner samt lägga till nya.

HUB:en ska ett gränssnitt för fordonskontroll där information ska hämtas om ett fordon är registrerat samt hur länge fordonet har varit registrerat som parkerat.

Spara avgiftsfri tid och begränsningar

HUB:en ska kunna samla registrerad tid från olika leverantörer och sortera in olika tider för respektive fordon. HUB:en ska sedan summera tiden och när ett fordon har uppnått den maximala fria parkeringstiden ska systemet påbörja att avgiftsbelägga den fortsatta parkeringen. Detta ska även kommunicera till de externa leverantörernas betallösning. Den fria parkeringstiden som lagras i HUB:en ska nollställas varje kalenderdygn. Den avgiftsfria tiden och eventuella taxor ska lätt kunna justeras efter beställarens behov.

Rapporter och statistik

HUB:en ska kunna skicka parkeringsinformation som kan användas för statistik och rapporter. Detta ska kunna ske utan att HUB:ens huvudfunktion försämras.

Leverantören ska tillhandahålla en webbaserad lösning där beställaren ska kunna logga in och hämta rapporter och statistik.

Gränssnittet ska innehålla all transaktionsdata och det ska vara möjligt att söka på följande data

Registreringsnummer

Datum och klockslag

Gatuadresser

Zoner

Genomsnittstid för parkering

Informationen ska kunna exporteras till excel. 

Ägande

Beställaren ska äga all information som lagras i HUB:en och besluta om när, hur och om informationen ska flyttas från HUB:en.

Drift

HUB:en ska ha en daglig driftstid på minst 99%. Detta omfattar inte de perioder som leverantören utför planerat underhåll eller om Beställaren har medgett ett längre driftsstopp.

Säkerhet

HUB:en ska ha god säkerhet och använda kryptering vid all kommunikation. Det ska finns skydd mot intrång. Informationen i HUB:en ska betraktas som känslig och det ska säkerställas att ingen obehörig får tillgång till data.

IT Trollhättans Stad

Leverantören ansvarar för att HUB-lösningen är kompatibel med Trollhättans Stads IT-miljö.

Tidplan /leveranstid

Avtalet kommer att gälla i tre år. 2023-05-01 – 2026-04-30

Avtalet kommer därefter att automatiskt förlängas en gång med 12 månader om inget av parterna säger upp det med 9 månader varsel. Avtalet sträcker sig som längt tom 2027-04-30.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Pris ska lämnas exklusive moms i SEK.

Samtliga kostnader för att uppfylla kravet på varan ska finnas prissatt i anbud. Tillkommande kostnader utöver offererat pris accepteras inte om inte annat framgår av förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivaren ska ange sitt pris med följande uppdelning

1. Startkostnad. Uppstartskostnad inklusive 6 anslutningar ( 1 parkeringsövervakning, 1 statistik  och rapporter, 1 för betalautomater, 3 för elektroniska registrerings- och betallösningar (telefonparkering). I startkostnaden ingår alla kostnader för att driftsätta HUB-lösningen.

2. Månadskostnad. Pris per månad ska innefatta alla kostnader för den månatliga driften av HUB-lösningen inklusive utvecklingsarbeten, eventuella förändringar i HUB:en på grund av nya, ändrade eller borttagna parkeringszoner och ändringar i andra parkeringsvillkor mm.

Uppstår behov av ytterligare uppkopplingar under avtalstiden får pris och andra villkor lösas genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Avbrytande av upphandling

Om anbud inkommer och prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel kan upphandlingen komma att avbrytas. Upphandlingen kan också komma att avbrytas om erforderliga politiska beslut inte fattas.

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering- se Krav på registreringar

2. Prövning av anbud - bedömning av Teknisk och yrkesmässig kapacitet samt hur väl man uppfyller krav på varan/tjänsten. Uppfylls kraven går anbudsgivaren vidare till utvärdering.

3. Utvärdering av anbud mot angivna utvärderingskriterier.

Referensuppdrag. Anbudsgivaren ska vid en genomgång med kommunen kunna visa att liknande och fungerande lösning hos annan kund. För att anses som likvärdig ska den uppfylla ovan angivna krav. Kontaktuppgifter till referenskunder ska bifogas anbudet. (mejl och telefonnummer)

Leverantören har inte tagit fram och driftsatt liknande lösning

                      Värde:   0 kr

Leverantören har tagit fram och driftsatt liknande lösning som fungerar för angiven referenskund.

                      Värde:  - 50 000 kr

Tilldelning av kontrakt

Anbud med mest ekonomiska fördelaktigt pris tilldelas kontrakt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-03-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

ADM.2023.1337