Trollhättans Stad Gräsklippning av bruksgräsytor.

Gräsklippning av bruksgräsytor.

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av Gräsklippning av bruksgräsytor.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans kommun (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Kompetteringav förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Upphandlade myndighet gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Upphandlade myndighet beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2023-03-17

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst i tre månader efter sista dag att lämna in anbudet.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska vid behov kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget.

Krav på varan/tjänsten

Gräsklippning skall ske 1 gång/ vecka på hela bifogat område.

Uppdraget skall börja gälla från 2023-05-01 till 2023-09-30

Anbuspriset skall lämnas i kr/m2. Anbud specificeras i bifogad excelfil "Gräsklippning THN stad produktion och service 2023"

Entreprenören ansvarar för att uppdraget genomförs fackmannamässigt och i enlighet med god sed.

Entreprenören har att tillse och ansvara för att dennes personal har erforderlig yrkesmässig kompetens och att kapacitet löpande finns att tillgå under hela avtalsperioden.

All muntlig och skriftlig kommunikation under avtalsperioden ska ske på det svenska språket

Entreprenören ska utföra och ansvara för gräsklippning enligt bifogade kartor och angivna mängder.

Arbetet ska utföras i enlighet med nedan angiva funktionsbeskrivning. 

Samtliga maskiner och redskap som används för att utföra arbetet anpassas till markens underlag, bärighet och beskaffenhet. 

Samtliga maskiner skall köras på miljöbränsle om de ej är utrustade med katalysator.

Innan nedanstående arbeten utförs ska ytorna plockas rena från avfall och skräp. 

Klippning skall ske med en höjd av 3-5 cm.

Klippningen ska utföras så att gräsmattan får ett jämt och vårdat utseende över hela ytan.

Putsning av gräs ska utföras runt stolpar, träd, fundament, under staket, längst med trädsarger o dyl.

Putsen ska utföras efter första klippningen, därefter varannan gång. 

Både klippning samt putsning ska utföras så att träd inte tar skada. Vid skada på träd utgår vite enl. nedan.

Vid upptäckt eller orsakad skada på träd ska beställaren omedelbart informeras så att skadebegränsande åtgärder kan utföras i ett tidigt skede. Gräsklipp som samlats på vägar eller grusytor tas bort, vilket annars orsakar problem i rännstensbrunnar samt ger ett ostädat intryck.

Klippet måste avlägsnas innan föraren åker vidare till nästa yta.

Papper får under inga omständigheter klippas sönder.

Beträffande nyanlagda och reparerade gräsytor så kallar beställaren till den första klippningen.

Klippning ska anpassas vid extremt väder (torka och vattensjuka områden). Avvikelser rapporteras till beställaren. 

Vite vid försening

Vid försening om 2 veckor av delmoment eller anmärkning som beror på entreprenören, utgår ett vitesbelopp på SEK 10 000 kr per påbörjad vecka. Det kan vara antingen t ex. tid eller kvalitetsfel. Om tidsplan inte kan hållas eller ett kvalitetsfel som gör att anläggning inte uppfyller givna krav och funktioner inte uppfylls vid besiktning/kontroll.

Beställaren äger rätt att avtala om annat vitesbelopp vid större/specifika objekt.

Ansvar och avhjälpande

Om risk för skada som fordrar omedelbara åtgärder och entreprenören inte omedelbart vidtar nödvändiga åtgärder har beställaren rätt att vidta de åtgärder som fordras för att förhindra, eller begränsa skada. Detsamma gäller vid inte uppfylld funktion. Ersättning för skada som förorsakats av entreprenören eller uppfylld funktion inte erhållits ersätts åtgärderna fullt ut av entreprenören. 

Vite vid skada på vegetation

Vegetation som skadas av entreprenörens maskiner, vårdslöshet eller försummelse ersätts av entreprenören med belopp enligt följande (mervärdesskatt tillkommer, beloppen avser totalskada):

Träd, omkrets 10 - 14 cm 5 000 kr/st. 14 - 18 cm 6 000 kr/st. 18 - 35 cm 18 000 kr/st. > 35 cm individuell värdering

Solitär buske 1 000 kr/st.

Buskage 500 kr/m2 Vid delskada utgår belopp i förhållande till skadans omfattning + 20 %.

Vid skador större än 75 % utgår full ersättning. Barkskador i förhållande till stamomfånget

.

Ansvar mot tredje man

Arbetsmaskiner inkl. handredskap ska förvaras/användas på sådant sätt att obehöriga ej kan skadas eller förorsaka skador.

Uppställningar av maskiner och fordon får ej ske så att trafiken skyms eller hindras. Vid gräsklippning ska risk för stenkast beaktas. Vid de fall entreprenören blir skadeståndsskyldig mot tredje man ska han utöver detta, ersätta beställaren för dennes utredningskostnader i samband med handläggning av ärendet.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Pris ska lämnas exklusive moms i SEK.

Samtliga kostnader för att uppfylla kravet på varan ska finnas prissatt i anbud. Tillkommande kostnader utöver offererat pris accepteras inte om inte annat framgår av förfrågningsunderlaget.

Avbrytande av upphandling

Om anbud inkommer och prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel kan upphandlingen komma att avbrytas.

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering- se Krav på registreringar

2. Prövning av anbud - bedömning av Teknisk och yrkesmässig kapacitet samt hur väl man uppfyller krav på varan/tjänsten. Uppfylls kraven går anbudsgivaren vidare till utvärdering.

3. Utvärdering av anbud mot angivna utvärderingskriterier. Välj ett: det kan vara lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt.

Tilldelning av kontrakt

Anbud med lägsta pris tilldelas kontrakt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-17)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-02-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20230217