Trollhättans Stad Frontmonterad sopmaskin och sandspridare

Frontmonterad sopmaskin och sandspridare

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning 

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av frontmonterad sopmaskin och sandspridarskopa och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst, barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Uddevalla gymnasieskolas fordonsutbildning avser att köpa in en frontmonterad sopmaskin samt en frontmonterad sandspridarskopa till befintlig hjullastare L50. Maskinerna ska användas av elever i utbildning på skolans körgårdar.

Beställningsvärde av denna upphandling uppskattas till cirka 130-170 000kr, men kan bli såväl högre som lägre. Under upphandlingstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets-/organisationsförändringar mm. som kan påverka behovet.

Obligatoriska krav på varan 

Frontmonterad sopmaskin

Ska passa på befintlig hjullastare, L50

Fäste stora BM

Arbetsbredd ca 2m

Borstvalsdiameter ca 60cm

Hydraulisk driven vals

Uppsamlare 

Behållarvolym minst 300 liter

Hydraulisk tömning

Vattentank minst 180 liter

Material, dragning och montering av den elanslutning som sopmaskinen behöver ska ingå, saknas på lastaren.

Tillbehör/Funktioner som kan ingå, men ej är krav

Sidoborst

Flytgrind

Stödhjul

Om samma produkt kan levereras med eller utan något av ovan, lämnas med fördel separata offerter eller ange kostnad för tillägg per tillbehör

Sandspridarskopa

Ska passa på befintlig hjullastare, L50

Arbetsbredd 210cm

Fäste stora BM

Hydraulisk drift

Volym min. 2000L

Övrigt som värderas i utvärdering

Serviceåtagande, ange i anbud

Möjlighet till service på plats, ange vilka möjligheter i anbud

Garantiåtagande, ange garantitid i anbud

Om bara en av produkterna kan erbjudas går det bra att lämna anbud på endast sandspridarskopa eller på endast sopmaskin. 

Leveranstid

Snarast efter beställning, dock senast 2024-06-15

Pris 

Pris ska anges i SEK exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Observera att priset som anges i modulen ska vara totalpriset.

Krav på anbudsgivaren 

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter samt vara registrerad för moms och F-skatt. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Anbudsgivaren ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Anbudsgivaren ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om anbudsgivaren har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Anbudsgivaren ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Anbudsgivaren ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om anbudsgivaren har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor 

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsprövning

Uddevalla kommun bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Utvärdering av varornas specifikationer och lämplighet för verksamheten vägs samman med anbudets pris. Mest fördelaktiga alternativet till bäst pris.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets form, innehåll samt avlämnande

Anbud ska lämnas digitalt via modulen. Anbudet ska vara skrivet på svenska. Enstaka bilagor, t ex produktblad, CV, försäkringsbesked eller broschyrer kan vara skrivna på engelska eller skandinaviska språk. Leverantören ska på begäran från den upphandlande myndigheten översätta dessa bilagor till svenska. Det ska ske av auktoriserad översättare inom tio arbetsdagar från begäran.

Anbud som lämnas på annat sätt kan komma att förkastas. Finns flera varianter att erbjuda går det utmärkt att lämna in mer än en offert.

En detaljerad specifikation över offererad vara ska bifogas.

Information om sanktioner mot Ryssland

EU har beslutat om sanktioner mot Ryssland och Belarus till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Dessa sanktioner påverkar de upphandlande organisationer och offentliga upphandlingar på flera olika sätt: 

- Förbud mot att göra betalningar med mera till vissa uppräknade personer och organisationer (frysning av tillgångar) 

- Förbud mot att importera, köpa och transportera vissa uppräknade varor (importförbud) 

- Förbud att tilldela och fullgöra offentliga kontrakt med ryska aktörer. 

Leverantören kommer att uteslutas om leverantören är föremål för någon av de omständigheter som anges i dessa sanktioner. 

Frågor och svar

Frågor under anbudstiden ska ställas skriftligen via frågor- och svarsfunktionen, där även svar på frågor lämnas. Sista dag att inkomma med frågor är tre (3) dagar före sista anbudsdag.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast 2024-05-16

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-16)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-05-08

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN/2024:488