Trollhättans Stad Frontmonterad sopmaskin för hjullastare

Frontmonterad sopmaskin för hjullastare

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning 

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av frontmonterad sopskopa med fäste stora BM, för montering på hjullastare, och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst , barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Skolan avser att köpa in en frontsopmaskin till befintlig hjullastare, L50. Sopmaskinen ska användas på skolans körgårdar.

Obligatoriska krav på varan 

Passa på befintlig hjullastare, L50 - fäste stora BM

Volym ca 7-800L

Bevattning - vattentank ca 250L

Sopvals minst 600mm

Hydraulisk driven sopvals

Arbetsbredd ca 2000mm

Funktioner/tillbehör som kan ingå, men ej är krav

Sidoborst

Flytgrind

Stödhjul

Om samma prudukt kan levereras med eller utan något av ovan, lämnas med fördel separata offerter, eller

ange kostnad för tillägg per tillbehör.

Serviceåtagande

Leveranstid

Leverans snarast efter beställning, dock senast 221029

Ange uppskattad leveranstid i anbud. Om flertalet anbudsgivare har problem att uppfylla tidskravet, kan

detta komma att justeras. Förhandling avseende leverantsid kan isåfall komma att ske. 

Pris 

Pris ska anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Krav på anbudsgivaren 

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor 

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudets form, innehåll samt avlämnande

Anbud ska lämnas digitalt via modulen. Anbudet ska vara skrivet på svenska. Anbud som lämnas på annat sätt kan komma att förkastas. Finns flera varianter att erbjuda går det utmärkt att lämna in mer än en offert.

En detaljerad specifikation över offererad vara ska bifogas.

Frågor och svar

Eventuella frågor ska ställas i modulen. Frågor ska vara inkomna minst två dagar före upphandlingens utgång för att hinna besvaras. Frågor och svar publiceras i modulen och blir tillgängliga för samtliga anbudsgivare.

Anbudsprövning 

Uddevalla kommun bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen, varans specifikationer och lämplighet för verksamheten. Detta vägs samman i utvärdering på mest fördelaktiga alternativ till bäst pris.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast 220911

Avbrytande av upphandling

Om inte erforderliga medel tillskjutes eller kommunens kostnad för ett köp överstiger budgeterad nivå kan upphandlingen komma att avbrytas. Detsamma gäller även om det sker väsentliga verksamhets- eller organisationsförändringar som gör att behovet inte kvarstår.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare. Genom inlämnade av anbud intygar leverantör att samtliga krav uppfylls.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-09-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-08-26

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00780