Trollhättans Stad Förstudie kring konstnärs/hantverksateljéer

Förstudie kring konstnärs/hantverksateljéer

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av:

Genomförande av förstudie kring konstnärs/hantverksateljéer

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans kommun (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Kompetteringav förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Upphandlade myndighet gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Upphandlade myndighet beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2021-01-10

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst i tre månader efter sista dag att lämna in anbudet.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska kunna visa att de har kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. Vilket här innebär

att genomföra intervjuer, sammanställa empirisk data och presentera i rapportform till en beställare.

Krav på tjänsten

Uppdragsbeskrivning:

Allmän information och bakgrund:

En ny del av Trollhättan byggs i stadsdelen Vårvik. En av målsättningarna med Vårvik är att utveckla nya funktioner på platsen i harmoni med naturen, djurlivet, historien och älvrummet på ett sätt som gör stadsdelen attraktiv både att besöka och att bo i. Här finns kulturarvet i form av flera huskroppar efter Stridsberg & Biörck som var en industri som grundades i Torshälla 1868, men som 1879 flyttade tillverkningen till Trollhättan. Stridsberg & Biörck var först med härdade sågblad och maskinknivar i Sverige.

Trollhättans Stad vill tillsammans med Trollhättan Exploatering AB att det här området återigen ska fyllas av liv och nyttjas på bästa sätt.  Hyveljärnsfabriken är en av dessa huskroppar, från tidigt 1900-tal. Här finns två lokalytor om sammanlagt 500 kvm (250 kvm x 2) med en takhöjd om 4 m med stora välvda fönster för ljusinsläpp. Här finns ett tydligt önskemål från Trollhättan Exploatering AB tillsammans med Trollhättans Stad att dessa lokaler ska användas som konstnärsverkstäder eller dyl.

Förstudien

Mål:

Ta fram ett behovsanpassat underlag. Det ska användas för att kunna färdigställa så ändamålsenliga lokaler som möjligt för att etablera konstnärs/hantverksateljéer (kulturkontor, studios etc.) i Trollhättan. Målet är att ta reda på vilket/vilka koncept som är mest attraktivt för kulturaktörerna. Ska Hyveljärnfabriken fungera som ateljéer för några få konstnärer under flera år? Ska det drivas som kooperativ med möjlighet för kortare besök/inhyrningar? Kurser? Yta för utställningar? Makers Space? Finns det behov och önskemål hos konstnärer och hantverkare kring särskilt utrustade lokaler som skulle locka utövare även från andra kommuner t ex. brännugnar, smedja, glasblåseri? Hur ska villkoren såsom hyreskostnad/kontrakt/driftsform se ut så att dessa lokaler verkligen blir nyttjade? Vi saknar en nulägesbild och kunskap om vilka behov och förutsättningar kulturaktörerna har.

Innehåll:

Kartläggningen ska bestå av enkäter och djupintervjuer med konstnärs-och hantverksaktörer, enskilda kulturföretagare inom t ex grafisk design, litteratur, foto m.m. Aktörerna finns inom Trollhättans kommun men även i kranskommuner (även utanför Fyrbodal) eftersom dessa kan komma att beröras när lokalerna står färdiga. Minst 10 stycken gärna fler gällande djupintervjuer. Minst 20 stycken gällande enkät.

Frågor kommer att formuleras och sammanställas tillsammans med kommunens tjänstepersoner inom gruppen ¨Vårvik samverkan förvaltningar¨. 

Omvärldsorientering och jämförelser ska ske med andra gemensamma verkstäder och kulturkluster, till exempel Not Quite, och dra nytta av erfarenheter man gjort där. Jämföra med vad finns inom studieförbunden redan idag. 

Avslutningsvis summeras inkommet material, statistik och analys i en slutrapport som presenteras för samma grupp. Arbetet leds och genomförs av en externt anlitad konsult med vana av liknande uppdrag, vilken denna intresseanmälan vänder sig till.

Uppdragets utförande

• Skapa ett antal frågor tillsammans med kommunens tjänstepersoner inom gruppen ¨Vårvik samverkan förvaltningar¨.

• Genomföra minst 10 djupintervjuer med kulturaktörer

• Genomföra en enkät med minst 20 kulturaktörer

• Intervjua ansvariga tjänstepersoner inom gruppen ¨Vårvik samverkan förvaltningar¨

• Sammanställa resultatet från intervjuerna och presentera för gruppen ¨Vårvik samverkan förvaltningar¨ senast den 30 april 2021.

Övrigt

• Intervjuerna kan i de fall det är möjligt genomföras i Trollhättan, eller via digitala lösningar.

• Du ska ha tillgång till egen dator och telefon.

• Du ska kunna arbeta självständigt mot beställaren, Områdeschef Kultur i Trollhättans Stad

• Områdeschef Kultur i Trollhättans Stad kan bistå med historik, information samt kontaktuppgifter till konstnärer vi känner till i kommunerna.

Arbetet med förstudien ska utföras i samråd med uppdragsgivaren. 

Presentation ska bifogas anbudet, observera att poängsättning under utvärdering enligt nedan kommer utgå från den bifogade presentationen så det är av största vikt att anbudslämnaren utförligt beskriver erfarenhet och kvalifikationer för uppdraget.

Tidplan/Leveranstid

Projektet har en tidsplan som ligger 1 februari 2021 – 30 april 2021. Det krävs att du kan börja jobba från den 1 februari.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Fast pris

Förstudien ska genomföras heltid under tre månader enligt angiven tidsplan. För genomfört arbetet utbetalas ett fast arvode på 140 000 SEK exklusive moms. Arvodet betalas ut via e-faktura från leverantören. 

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering- se Krav på registreringar

2. Prövning av anbud - bedömning av Teknisk och yrkesmässig kapacitet samt hur väl man uppfyller krav på tjänsten. Uppfylls kraven går anbudsgivaren vidare till utvärdering. 

3. Utvärdering av anbud:

God kunskap och erfarenhet om kulturellt företagande och nätverk. (1-5 poäng)

God kännedom om konstnärer och övriga kulturutövares villkor och förutsättningar i form av ekonomiska förutsättningar och arbetssätt. (1-5 poäng)

God kännedom om konstaktörer i Trollhättan samt i angränsande kommuner. (1-5 poäng)

Tilldelning av kontrakt

Kontrakt tilldelas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet avseende kvalitet. Med mest ekonomiskt fördelaktigt avseende kvalitet menar vi det anbud med högst poäng från utvärdering

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-10)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-12-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/00386