Trollhättans Stad Följeforskning

Följeforskning

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Ewa Ferm Björklund

ewa.ferm@vanersborg.se

0521-721298

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Bakgrund

Vänersborgs kommun har tilldelats medel från DELMOS för att utveckla det rättighetsbaserade arbetet inom social inkludering samt det lokala brottsförebyggande rådets arbete med medborgarlöfte. Projektet syftar till att skapa mer jämlika och jämställda förutsättningar för boenden i Torpa-området att påverka sina liv genom bättre kunskap om marginaliserade grupper och på vilket sätt pandemins konsekvenser har förändrat levnadsvillkoren för dessa människor, bättre kännedom om den upplevda tryggheten/otryggheten i området och vilka eventuella insatser som skulle göra skillnad, en plattform för långsiktig dialog och gemensamma insatser med människorna i Torpa-området samt i förlängningen mer jämlika och jämställda möjligheter för människor i Torpa-området att påverka sina liv samt en högre upplevd trygghet.

Utifrån tidigare genomförda nulägesanalyser har ett behov av att hitta nya arbets-, kommunikations- och dialogmodeller identifierats och i detta projekt prövas och utvecklas nya former för samverkan mellan ett antal olika kommunala aktörer och civilsamhälleorganisationer i syfte att ge fler och nya grupper av medborgare möjlighet att göra sin röst hörd och att på nya och mer tydliga sätt minska avståndet mellan den kommunala verksamheten och medborgarna.

Uppdragsbeskrivning

Följeforskningen syftar till att undersöka dessa nya samverkansmodeller genom att ställa frågor som

Hur fungerar och utvecklas samverkan och dialog mellan de olika aktörerna i projektet?

Vilka möjligheter och hinder kan upptäckas i processen?

Vilken ny kunskap skapas i processen och hur kommuniceras den mellan aktörer i projektet

Dessa frågor behöver beforskas för att ytterligare kunna utveckla möjligheterna för fortsatt dialog kring social hållbarhetsproblematik på en rad områden och för att fullt ut kunna realisera Vänersborgs kommuns medborgarlöfte.

Uppdraget avser

För att kunna besvara dessa frågor ska hela processen följas genom forskning som samlar in och analyserar material från möten, workshops, medborgardialoger och andra tillfällen där projektinsatser genomförs. Förutom dokumentation från dessa aktiviteter ska följeforskningen också inbegripa intervjuer med olika aktörer och i olika roller. Följeforskningen ska erbjuda en grundlig vetenskapligt förankrad genomlysning av den i projektet använda samverkansmodellen.

Resultat

Resultatet presenteras i en forskningsrapport som publiceras under våren 2022. Denna forskningrapport och dess resultat sprids också genom workshops eller liknande aktiviteter med projektets aktörer under våren 2022. Resultaten ska kunna användas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Tidplan/Leveranstid

21-08-01-22-05-31.

Anbud

Anbudsgivaren ska uppge ett totalpris för uppdraget. Priset ska inkludera anbudsgivarens

samtliga omkostnader såsom resor, möten och liknande. Priset ska anges i SEK och vara

exklusive moms. Inga övriga kostnader får tillkomma.

För att kunna genomföra uppdraget ska konsulten erfarenhet av liknande forskningsuppdrag och kunna tillhandahålla ett forskningsteam bestående seniora forskningsledare med övergripande vetenskapligt ansvar, en forskningskoordinator med operativt ansvar, samt en eller två forskningsassistenter med materialinsamlande och materialsammanställande uppgifter. Gruppen ska kunna arbeta i nära samverkan med projektledningen och projektets olika aktörer, men ska vara  forskningsmässigt fristående i syfte att värna en oberoende och kritisk hållning. Forskningsteamet är på detta sätt ensamt ansvarigt för följeforskningens resultat och den framtagna forskningsrapporten.

Anbudsgivaren ska bifoga CV för den föreslagna konsulten/konsulterna som ska utföra

uppdraget. I CV ska det framgå att man uppfyller ställda krav samt tidigare erfarenhet och

kompetens inom det beskrivna området som konsulten har.

Option

Möjlighet till ytterliga uppdrag avseende följeforskning kan tillkomma kopplade till fortsatt Delmos-projekt.

Tilldelning

Upphandlande myndighet kommer vid utvärdering göra en sammanvägd bedömning av pris,

konsultens upplägg, tidigare erfarenheter och referensuppdrag och tilldela den

anbudslämnare som totalt är mest ekonomiskt fördelaktigt givet ovan parametrar.

Om inget anbud motsvarar ställda krav, om ombuden innefattar för höga priser i förhållande

till verksamhetens budget eller om förutsättningarna förändras av något skäl, kan

upphandlingen avbrytas och samtliga anbud förkastas.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-07-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-06-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021-06-28