Trollhättans Stad Flytande sugtömningsstation toalettavfall

Flytande sugtömningsstation toalettavfall

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning 

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av Flytande sugtömningsstation toalettavfall och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst, barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Vi önskar upphandla en flytande sugtömningsstation för att kunna ta emot toalettavfall från fritidsbåtar. Denna station ska vara utrustad med minst en handpump (inkl 3 m slang) och kunna rymma minst 10 kbm toalettavfall. Stationen ska uppfylla alla lagar och krav gällande belysning och säkerhetsutrustning för att kunna ligga ute i öppet vatten så som ankarljus med mörkersensor och så vidare. Man ska kunna avläsa nivån i stationen både ombord på stationen och från ett avstånd av cirka 50-100m med kikare. Stationen ska sjösättas vid leverans av leverantören i anvisad hamn. Stationen är planerad att placeras i kommunens fritidsbåts hamn utanför Rödön/Lindesnäs. Leverantören ska förvisa sig om att stationen klarar den miljö den ska placeras i och att en garanti på 5 år ska kunna påvisas. Stationen ska förankras vid en vågbrytare i hamnen men kan komma att flyttas i framtiden och ska också vara förbered för förankring med kätting och betongankare. 

Obligatoriska krav på varan 

Lagar som ska följas är Sjötrafikförordningen 1986:300 och TSFS 2009:44.

Minst 10 kbm fyllnadstank.

Utrymme att kunna stå på stationen för minst 2 personer. 

Möjlighet att lägga till två båtar mot stationen för att tömma sin toalettank med 6 st förtöjningspollare (3 på vardera sida) för båtarna att förtöja vid.

Den ena långsidan förhöjd för högre båtars bekvämlighet.

Möjlighet till att kunna förankra den mot botten med kätting och betongankare. 

Möjlighet till att kunna förtöja stationen vid en brygga eller vågbrytare.

Uddevalla kommuns logga ska synas tydligt. 

Tålig instruktiontavla ska finns synlig vid handpumpen. 

Garanti på stationen på 5 år utöver normalt underhåll på rörliga eller tätande delar (byte av tätningar, membran osv...)

Möjlighet att kunna tömma tanken med hjälp av slamsugningsfordon. 

Leverans av stationen till anvisad plats, Lindesnäs 734, sjösättningsrampen. Stationen ska sjösättas vid leverans av leverantören.  

Ombord-nivåmätare

2 st manuella pumpar inkl 3m slang vardera.

2” camlockkoppling för tömning av anläggningen.

Ankarljus med mörkersensor eller annan tillfredställande belysning enligt lagkrav.

Radarreflektor

Livboj och kastlina (märkta med Uddevalla Kommun)

3 m flytande stege

Båtshake

Sugtömningslogo och tydlig flerspråkig tömningsinstruktion i hållbart material för den miljö där stationen placeras. 

Vikt tom, max 3500 kg.

Leveranstid

Senast 2024-07-01

Pris 

Pris ska anges i SEK exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Observera att priset som anges i modulen ska vara totalpriset.

Krav på anbudsgivaren 

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter samt vara registrerad för moms och F-skatt. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Anbudsgivaren ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Anbudsgivaren ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om anbudsgivaren har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Anbudsgivaren ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Anbudsgivaren ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om anbudsgivaren har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor 

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning 

Om inga övriga utvärderingsgrunder har angivits gäller lägsta pris som utvärderingsgrund.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Krav på anbudet

Anbudet inklusive bilagor ska vara skrivet på svenska. Enstaka bilagor, t ex produktblad, CV, försäkringsbesked eller broschyrer kan vara skrivna på engelska eller skandinaviska språk. Leverantören ska på begäran från den upphandlande myndigheten översätta dessa bilagor till svenska. Det ska ske av auktoriserad översättare inom tio arbetsdagar från begäran.

Information om sanktioner mot Ryssland

EU har beslutat om sanktioner mot Ryssland och Belarus till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Dessa sanktioner påverkar de upphandlande organisationer och offentliga upphandlingar på flera olika sätt: 

- Förbud mot att göra betalningar med mera till vissa uppräknade personer och organisationer (frysning av tillgångar) 

- Förbud mot att importera, köpa och transportera vissa uppräknade varor (importförbud) 

- Förbud att tilldela och fullgöra offentliga kontrakt med ryska aktörer. 

Leverantören kommer att uteslutas om leverantören är föremål för någon av de omständigheter som anges i dessa sanktioner. 

Frågor och svar

Frågor under anbudstiden ska ställas skriftligen via frågor- och svarsfunktionen, där även svar på frågor lämnas. Sista dag att inkomma med frågor är 20240412.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast  20240415.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-04-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-03-27

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN/2024:143