Trollhättans Stad Filmstreamingtjänst till Biblioteken i Fyrstad

Filmstreamingtjänst till Biblioteken i Fyrstad

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Ann Dahlman

ann.dahlman@vanersborg.se

0521-72 14 17

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Lysekils kommun (org.nr. 212000–1389)

Trollhättans kommun (org.nr. 212000–1546)

Uddevallas kommun (org.nr. 212000–1397)

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000–1538)

De upphandlande myndigheterna benämns "kommunerna" alternativt ”Biblioteken i Fyrstad” i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Uppdragsbeskrivning

Biblioteken i Fyrstad önskar upphandla filmstreamingtjänst till folkbiblioteken i kommunerna Lysekil, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

Resultat

Tjänsten ska kunna erbjudas av leverantören till biblioteksanvändarna när de har lånekort med pinkod i biblioteksdatasystemet Quria på Biblioteken i Fyrstad. Filmerna som erbjuds via streaming ska komma att finnas som katalogposter i bibliotekets katalogsystem Quria (från leverantören Axiell). Leverantören ska kunna erbjuda teknisk support, både vid uppstarten och löpande då tjänsten används av biblioteksanvändarna.

Utvärdering sker genom en bedömning kring mest lämpligt filmutbud förenat med mest fördelaktigt kostnadsanbud per film. 

Tidplan/Leveranstid

Tjänsten ska vara möjlig att börja kunna tas i bruk av beställaren den 3 mars 2023 för den första kommunen och senast 21 april 2023 för den sista kommunen. 

Avtalet för den upphandlade tjänsten gäller för en period av 2 år med möjlighet till olika kostnadstak per år och kommun, om inte kommunen ifråga på eget initiativ önskar ändra kostnadstaket tillfälligt.  

Kravspecifikation

Leverantören av efterfrågad tjänst ska ha flerårig erfarenhet av att leverera filmstreaming till biblioteksverksamheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-14)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-01-31

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KUFRN 2023/32