Trollhättans Stad Energiuppföljninggsystem

Energiuppföljninggsystem

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Vänersborgs kommun inbjuder till anbudslämning gällande upphandling av ett molnbaserat energiuppföljningssystem. Systemet ska på ett överskådlig sätt redogöra för kommunens energianvändning inom olika energikällor. Några av användningsområdena är: uppföljning av energiförbrukning, rapportuttag vid budget och uppföljning, underlag till energideklarationer, prognosberäkningar och avstämning mot förbrukning.

UF1 Allmän orientering

Fastighet och service är en verksamhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen i Vänersborgs kommun. Fastighet och service förvaltar kommunens fastigheter. Vi har hand om kommunens egen lokalförsörjning och planerar, projekterar och ansvarar för byggledning vid nybyggnads- och ombyggnadsverksamhet. Vi ansvarar för drift, lokalvård och vaktmästeri i de flesta av kommunens lokaler såsom skola, förskola, äldreboende, fritidsfastigheter och förvaltning.

I våra fastigheter finns många olika verksamheter som är viktiga för kommunens invånare, företagare och besökare. Bland annat finns skolor, förskolor, särskilda boenden, idrotts/fritidsanläggningar och förvaltningsbyggnader. Dessa omfattar drygt ett hundratal fastigheter, spridda över hela kommunen, och tillsammans utgör fastigheterna en yta om ca 215 000 m².

Verksamheten ansvarar för förvaltning, drift och service av kommunens fastigheter med lokalvård, förvaltare, vaktmästare, snickare och drifttekniker. Inom Fastighet och service finns även mark- och exploatering, upphandlare, projektledare för ny- och ombyggnation, projektledare energi, bab-handläggare, växel och reception, samt kommunens tryckeri. Energieffektivisering, strategisk lokalförsörjning, interna hyresavtal och driftsekonomi är andra uppdrag som ansvaras för inom verksamheten.

UF1.2 Syfte

Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunens behov av ett effektivt och precist digitalt molnbaserat systemstöd för att samla in och behandla data och dokumentation om byggnadernas energiförbrukning.

UF1.3 Mål

UMs mål med att upphandla ett nytt energiuppföljningssystem är:

Ett IT-hjälpmedel som effektiviserar och underlättar organisationens arbete med mediauppföljning.

Möjligheten att analysera mediaförbrukning.

Systemet ska möjliggöra en uppföljning för önskade redovisningsområden.

Systemet ska medverka till att uppnå kommunens miljömål.

Systemet ska vara ett aktivt verktyg för att kunna arbeta proaktivt med fastigheternas mediaanvändning samt mediaproduktion.

UF2.12 Upphandlingsförfarande

Enstegsupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Inkomna anbud prövas och utvärderas enligt beskrivningen i UF2.5 och dess underrubriker.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-06-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/133