Trollhättans Stad Direktupphandling Utbildning för Sjuksköterskor och undersköterskor

Direktupphandling Utbildning för Sjuksköterskor och undersköterskor

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av utbildningar enligt nedan och inbjuder härmed anbud enligt detta upphandlingsdokument.

1- läkemedelsutbildning för sjuksköterskor

2- Kompetenshöjande utbildning för underskötrskor

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst , barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

1- läkemedelsutbildning för sjuksköterskor

Kompetensutveckling för sjuksköterskor ”Läkemedelshantering för en god patientsäkerhet” Syftet med utbildningen är att stärka sjuksköterskorna i arbetet för en säker läkemedelshantering och delegering.

Utbildningen ska utgå från Socialstyrelsens författningar och överföras till praktiska rekommendationer som är användbara i det dagliga arbetet.

I utbildningen ska samtliga punkter i läkemedelshantering dvs ansvarsfördelning, ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och leverans, kontroll av narkotikaförbrukning och förvaring av läkemedel beröras.

Vi önskar att det trycks extra på det som kan gå fel i hanteringen med läkemedel och önskar tips och idéer om hur läkemedelshanteringen kan förbättras.

Vi vill även ha information om farmaceutiska siter på nätet och var man kan söka bra information om läkemedel.

Målet med utbildningen är att:

Att ge ökad förståelse för Socialstyrelsens författningar för läkemedelshantering 

Att stärka sjuksköterskorna i arbetet med läkemedelshantering

Att stärka sjuksköterskorna i arbetet med delegeringar

Att ge en verktygslåda för en god och säker läkemedelshantering ur både patientens-, vårdpersonalens- och sjuksköterskans perspektiv.

2- Kompetenshöjande utbildning för undersköterskor

Kompetenshöjande utbildning för undersköterskor i En trygg vardag med läkemedel.

Syftet med utbildningen är att öka kompetensen inom omvårdnad för att kunna möta det ökade behovet hos svårt sjuka äldre inom kommunens verksamheter.

Utbildningen ska vara uppdelad i två delar en grundutbildning och en påbyggnadsutbildning.

Grundutbildningen ska innehålla följande avsnitt:

Muntorrhet (vilka sjukdomar och läkemedel som ger muntorrhet och vad man ska tänka på vid muntorrhet bland annat god munhälsa)

Smärta (vilka olika typer av smärta det finns och vilka läkemedel som används mot de olika typerna)

Hjärta-kärl (ta upp högt blodtryck, hjärtsvikt, kärlkramp och blodpropp, samt behandling av dessa)

Diabetes

Sömnsvårigheter

Depression

Fallrisk och läkemedel

Påbyggnadsutbildningen ska innehålla följande delar:

Psykisk ohälsa ångest/oro depression (omvårdnadsåtgärder)

Mage/tarm

Palliativ Vård

Obligatoriska krav på tjänsten

Kompetensutveckling för kommunens ca 85 sjuksköterskor.

Utbildningen ska vara på 3 timmar och genomföras i grupper om 20–25 sjuksköterskor vid 4 utbildningstillfällen.

Utbildningen ska hållas av en farmaceut eller en utbildare med liknande erfarenhet med god pedagogisk förmåga och god kännedom och erfarenhet inom området.

Utbildningen sker av utbildare på plats.

Utbildarens kompetens ska styrkas genom CV och kontaktuppgift till två referenter där uppdrag gjorts under den senaste 3-årsperioden.

Vi vill gärna se ert förslag på utbildningens innehåll och upplägg.

Kompetensutveckling för ca 500 undersköterskor inom Uddevalla kommun, uppdelat på grundutbildning och påbyggnadsutbildning och ca 25 personer/tillfälle.

Utbildningen är digital.

Utbildningen ska hållas av farmaceut eller av en utbildare med liknande erfarenhet/kompetens.

Utbildarens kompetens ska styrkas genom CV och kontaktuppgift till två referenter där uppdrag gjorts under den senaste 3-årsperioden.

Vi vill gärna se ert förslag på utbildningens innehåll och upplägg.

Avtalstid avtalet

Avtalet gäller från och 2023-08-01 - 2024-07-31

Avtalstiden är ett (1) år med ensidig rätt för köparen att förlänga avtalet. Förlängning sker automatiskt med ett (1) år i taget, om inte köparen säger upp avtalet senast tre (3) månader före avtalsperiodens slut. Men maximala avtalstiden är fyra (4) år. Efter maximal avtalstid upphör avtalet att gälla utan uppsägning.

Pris 

Pris ska anges i SEK exklusive moms.

I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten, kursdokumentation m.m.

Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll.

Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår.

Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår.

Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och utbildning) som erbjuds, referensuppdragens relevans, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Krav på anbudet

Anbudet inklusive bilagor ska vara skrivet på svenska. 

Enstaka bilagor, t ex produktblad, CV, försäkringsbesked eller broschyrer kan vara skrivna på engelska eller skandinaviskspråk. Leverantören ska på begäran från den upphandlande myndigheten översätta dessa bilagor till svenska.

Det ska ske av auktoriserad översättare inom tio arbetsdagar från begäran.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast den 2023-06-01

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-03-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SN/2023/75