Trollhättans Stad Direktupphandling Teckenspråks Tolk

Direktupphandling Teckenspråks Tolk

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av teckenspråks tolk och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst , barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information 

Avtalet omfattar en teckenspråkstolk som tolkar på teckenspråk och talar svenska mellan hörande och döva.

Tjänsten ska användas inom socialtjänstens avdelningar för vuxen och funktionshinder samt för avdelningen barn och unga.

Tjänsten ska användas såväl under utredningssamtal som under utförande av insats.

Tolkning kan ske såväl på plats som i brukarens hem, men också via digitala hjälpmedel.

Obligatoriska krav på tjänsten

Följande krav ska uppfyllas:

- Leverantören ska tillhandahålla teckenspråk- och dövblindtolkar med följande utbildning:

Auktoriserade av Kammarkollegiet och/eller ha godkänd tolkutbildning av Myndigheten för Yrkeshögskolan/Tolk- och översättarinstitutet/Skolverket och SDRs Grundläggande tolkutbildning för döva tolkar med inriktning tolkning eller motsvarande.

- Ha tystnadsplikt

- Följa vedertagna yrkesetiska riktlinjer för teckenspråkstolkar (www.sttf.org ) samt Kammarkollegiets God tolksed (www.kammarkollegiet.se).

- Tjänsten ska kunna användas såväl under utredningssamtal hos socialsekreterare som under utförande av insats.

- Tolkning kan ske på plats fysiskt såväl som i brukarens hem, men också via digitala hjälpmedel ex; teams etc.

- Tolk ska agera professionellt och förhålla sig opartiskt.

- Tolken ska ej använda dofter vid kontakttolkning.

- Tolken ska vara punktlig och befinna sig på plats i god tid vid kontakttolkning.

Tolken ska bemöta personer på ett respektfullt vis utan att applicera egna  värderingar på den aktuella situationen.

Anbudgivaren ska tillse att tolk som ska utföra uppdraget, har uppvisat ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.

Anbudsgivaren ska bifoga följande bilagor:

- Ange två referensuppdrag där tidigare erfarenhet av teckenspråkstolkning, t ex andra kommuner eller huvudmän som avtal tecknats med.

- Beskrivning av uppdrag och genomföranden.

- Relevant utbildning som efterfrågas under "obligatoriska krav på tjänsten".

Övriga önskemål på tjänsten 

Det bör vara enkelt för beställare att göra beställningen.

Beställningen bör kunna göras via digital tjänst hos leverantören, men även per e-post eller telefon vid behov.

Beställning av tolk bör kunna göras fram till dagen innan behove av tolkning.

Om brukaren har en återkommande insats bör beställning kunna göras av flera tillfällen samtidigt.

Avbeställning bör kunna göras senast dagen innan.

Avtalstid

Avtalet gäller från och med 2023-05-15 - 2024-05-14

Avtalstiden är ett (1) år med ensidig rätt för köparen att förlänga avtalet.

Förlängning sker automatiskt med ett (1) år i taget, om inte köparen säger upp avtalet senast tre (3) månader före avtalsperiodens slut.

Men maximala avtalstiden är fyra (4) år. Efter maximal avtalstid upphör avtalet att gälla utan uppsägning.

Pris 

Pris ska anges i SEK och exklusive moms.

I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår referensuppdragens relevans och utbildning, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas.

Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Krav på anbudet

Anbudet inklusive bilagor ska vara skrivet på svenska. Enstaka bilagor, t ex produktblad, CV, försäkringsbesked eller broschyrer kan vara skrivna på engelska eller skandinaviska språk.

Leverantören ska på begäran från den upphandlande myndigheten översätta dessa bilagor till svenska. Det ska ske av auktoriserad översättare inom tio arbetsdagar från begäran.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast 2023-04-30

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-04-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-03-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SN/2023/74