Trollhättans Stad Direktupphandling om digitalt stöd för LAS-hantering

Direktupphandling om digitalt stöd för LAS-hantering

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Malin Öberg

malin.oberg@vanersborg.se

0521-72 12 91

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Uppdragsbeskrivning

Vi har för avsikt att skriva avtal med en leverantör som kan tillhandahålla en enskild modul för LAS hantering.

Tekniska krav:

- Integration mot personal- och lönesystem för hantering av identiteter och organisationen. (nuvarande system Heroma)

- Tjänsten ska vara en molntjänst där informationen är placerad i Sverige och hanteras enligt svensk lag.

- Upprättande av PUB avtal sker vid avtalsskrivning. (SKR:s standardavtal)

- Systemet ska följa GDPR.

- Kommunen äger all data. Vid ett eventuellt avslut ska kommunen kunna plocka ut informationen i strukturerad form.

- Data ska följa medarbetaren mellan eventuella olika anställningar i organisationen.

Funktionskrav:

- Enkelt och visuellt för chef att få en snabb bild över nuvarande LAS-tid samt LAS-tid efter eventuell pågående anställning.

- All administrativ hantering av "varsel och besked" ska kunna hanteras digitalt och loggas/sparas digitalt.

- Olika roller ska kunna ha tillgång till olika delar av systemet så som HR-partner/administratörer ska hantera företräden, varsel om tidsbegränsad anställning upphör mm.

- Ska följa svensk lag inom området och uppdateras när ändringar i lagar och avtal förnändras.

- lathundar och checklistor ska finnas tillgängliga för beställaren att använda (redigeringabara)

- Utbildningsinsatser ska kunna genomföras av avtalsleverantören vid införandet till olika roller som tillsammans identifieras i planeringsfasen

Avtalstid

Vi har för avsikt att skriva ett avtal på 3+1 år

Tidplan/Leveranstid

- planering och införande sker under perioden maj-september 2022

Option

Avtalet skrivs på 3 år med möjlighet till förlängning om ett (1) år i taget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-14)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-05-04

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/161