Trollhättans Stad Direktupphandling gällande utbildningsinsats av unga vuxna i arbetsintegrerat socialt företag

Direktupphandling gällande utbildningsinsats av unga vuxna i arbetsintegrerat socialt företag

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling gällande utbildningsinsats av unga vuxna i arbetsintegrerat socialt företag  och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst , barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på utbildningsinsats för unga vuxna i arbetsintegrerat socialt företag i ett pågående Idéburet Offentligt Partnerskap i samarbete med Makerspace och Uddevalla Energi.

Allmän information

Uddevalla kommun har målsättningen att utveckla den cirkulära ekonomin genom återbruk samt att skapa förutsättningar för medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i sysselsättning och bli självförsörjande.

Genom idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Makerspace och Uddevalla Energi vill man utveckla återbruksverksamheten med utgångspunkt ifrån befintliga Cykelbruket samt Havskurens återbruk. På sikt skall man vara en aktör som bidrar i kommunens Jobbcentrum genom att erbjuda arbetstillfällen för målgruppen som befinner sig inom ekonomiskt bistånd.

Utbildningens genomförande

Utbildningen erbjuds berörd arbetsgrupp om 2–8 personer. Makerspace ansvarar för inbjudan till deltagare, fika och lokal. Utbildningsansvarig tar utgångsläge i nuvarande verksamhet, definierar utmaningar som finns och förbättringspunkter man ser behöver starkas. Utifrån deltagarnas förmåga, förkunskaper och arbetssituation arbetar man sedan mot ett gemensamt satt mål att starka verksamheten till att på sikt kunna bli ett arbetsintegrerat socialt företag.

Uppdragets huvudsakliga omfattning

Makerspace arbetsgrupp behöver en kunskapsökning inom hur man utvecklar dagens verksamhet och driver ett arbetsintegrerat socialt företag. Kunskap behövs också om hur man skapa fler arbetstillfällen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och vad som kravs.

Ämnen som Makerspace behöver utbildning inom:

*  Vad är ett arbetsintegrerat socialt företag?

*  Vad är Makerspace idag?

*  Hur kan verksamheten utvecklas?

*  Vilka behov finns hos Makerspace? Vad behöver utvecklas?

*  Vad har man för affärsidé?

*  Varför ska kunderna köpa tjänster/produkter av Makerspace?

*  Vilka mål och visioner finns?

*  Hur ser företaget och organisationen ut?

*  Hur sköter man ekonomin?

*  Hur sköter man medlemmar och styrelse?

*  Vilka risker finns?

*  Hur handleder man kommande medarbetare?

Undervisningen ska anpassas gruppen och ges i form av föreläsningar, övningar, diskussioner och självstudieuppgifter.

Obligatoriska krav på tjänsten

Utbildningen skall enligt beslutat IOP-avtal innehålla de ovan nämnda punkterna. 

Leverans

IOP:et är i gång och inblandad personal är i omedelbart behov av utbildning för att starka gruppens förmåga att strukturera, organisera, planera verksamheten. En direkt uppstart efter upphandling är därför att föredra.

Utifrån deltagarnas förmåga, förkunskaper och arbetssituation, kan utbildningen löpa under maximalt två år räknat från utbildningsstart.

Pris

IOP:et Makerspace har utlovats en utbildningsinsats till ett värde om 85 000kr.

I summan skall allt inkluderas.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

I bedömning av anbud ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet) som erbjuds, referensuppdragen samt prisbild. Samtliga offerter som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad nivå kan komma att förkastas. En intervju med kursansvarig kan komma att ingå som ett urval innan slutligt besked kan lämnas. Förhandling kan komma att genomföras i syfte att säkerställa att kvalitet och pris hamnar på rimlig nivå. Prisidé 85 000 SEK exkl. moms.

Övriga villkor

I priset ska ingå genomförande, förberedelsekostnader, reseersättning, restid m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Alla handlingar ska vara skrivna på svenska språket. I samband med avtalsskrivning fastställs uppdragets omfattning och innehåll i ett leveransavtal.  Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar netto.

Eventuella frågor angående anbudet ställs till undertecknad genom upphandlingssystemet.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast den  2022-11-15.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-10-31

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/00571