Trollhättans Stad Direktupphandling gällande samarbetspartner för uppbyggande av informationsplattform

Direktupphandling gällande samarbetspartner för uppbyggande av informationsplattform

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen gällande samverkanspartner för upprättande/utvecklande av en informationsplattform.

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Sex kommuner i Bohuslän har gått samman i ett konsortium, Transportkorridor Skagerrak Public Sector Consortium, som idag samverkar med fyra norska kommuner, för att bilda en helhet mellan Oslo- Göteborg. 

Centralt för konsortiets strategi, dvs att utveckla Skagerrakkorridoren, är en ny järnvägsförbindelse kallad SKAGERRAKBANAN mellan Östfold och Bohuslän. Målet är att etablera en höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Göteborg som steg 1 av en höghastighetsjärnväg mellan Oslo-Köpenhamn och Hamburg. 

Konceptet Skagerrakbanan är ett svar på flera olika samhälls- och transportutmaningar och syftar till både ökad regional pendling, region- och arbetsmarknadsförstoring, kortare restider och gränsöverskridande trafik.  

Ett flertal stora och väsentligt förbättrade förutsättningar skapas för bostadsbyggande och besöksnäring samt bidrar till stora klimatvinster. Genom att bygga den nya banan mellan Göteborg och Oslo genom Bohuslän och Östfold nås flera viktiga tätorter vilket skapar ett  

betydande resandeunderlag samtidigt som det ger konkreta nyttor för medborgare och näringsliv. 

Vi söker en aktör som kan klä vår ambition i en informationsplattform, som blir vår utåtriktade portal för SKAGERRAKBANAN. 

Vår domänadress blir skagerrakbanan.com

Obligatoriska krav på produkten

För att nå målet med upprättandet/utvecklandet av vår informationsplattform så vill vi att anbudsgivares konsult kall kunna påvisa kunskap och erfarenhet inom följande områden:

- Hemsida som kan växla mellan norska/svenska/engelska.

- Interaktionsplattform för frågor och svar ( QA)

- Menyrad med undermenyer

- "Drop-downlista" 

- Visa rörliga Bilder och filmer

- Lätt att uppdatera programvara och gränssnitt 

- Vara anpassad för både dator och mobil

- Produktgaranti och support för löpande funktion under avtalstiden

- Kunna gå att uppdatera från flera länder.

Anbudsgivarens konsult skall behärska det svenska och engelska språket väl i tal och skrift.

Anbudsgivare skall ange vilken konsult/er som ska utföra arbetet.

Anbudgsivare svarar för att offererad konsult/er besitter den utbildning/kompetens/erfarenhet som fodras för att utveckla efterfrågad informationsplattform/slutprodukt och skall styrka det genom att bifoga följande dokumentation:

-CV/ meritförteckning: Denna skall innehålla namn och personnummer, genomgången utbildning och yrkeserfarenheter.

- Referensuppdrag: Anbudsgivare ska lämna två relevanta referensuppdrag som anbudsgivarens konsult/er har genomfört och avslutat med ett tillfredsställande resultat.

-Teknisk och yrkesmässig kapacitet: Anbudsgivaren ska ha en organisation och verksamhet som visar att det finns kompetens, resurser och teknisk kapacitet för att genomföra uppdraget. Anbudsgivare ska bifoga till anbudet en kort företagsbeskrivning som redovisar detta.

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

-  Om sådana arbetsvillkor tillämpas

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Leveranstid

Informationsplattformen skall vara färdig produkt och inplementerad och i bruk senast 2021-10-01.

Pris

Anbudsgivare skall specifiera offert för upprättande/utvecklande av informationsplattformen i följande ordning:

Tidslinje och kostnad för arbete:

1. En tydlig specificerad processkarta,vilken inkluderar behovsanalys, produktion och support, med tidslinje och kostnader för arbetet avseende hela processen från start till färdig produkt.

2. Ett timpris för offererad konsult/er. Timpriset skall inkludera samtliga kostnader tillhörande uppdraget såsom restid, milersättning, traktamente m.m. Inga ytterliggare kostnader accepteras.

Pris anges för en timma, 60 min, i SEK och exklusive moms.

3.Förslag på efterföljande möjlighet till supportupplägg.

Specificering och kostnad för produkt:

4. Totalpris för färdig produkt samt specifikation av innehåll.

5. Garantispecifikation för säkerställd funktionalitet

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

Anbud som uppfyller samtliga obligatoriska krav kommer att bedömas utefter den sammanlagda kompetens som erbjuds, referensuppdragens relevans,erfarenhet beskrivning av produktens totala upplägg samt prisbild. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets gitlighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-06-04

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/00358