Trollhättans Stad Direktupphandling gällande konsultation av analyser, finansieringsstrategier för Skagerrakbanan

Direktupphandling gällande konsultation av analyser, finansieringsstrategier för Skagerrakbanan

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling gällande konsultation av analyser, finansieringsstrategier samt finansieringsmodeller för Skagerrakbanan* och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst , barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Allmän information

Skagerrakbanan HSR ( High speed Railway är en föreslagen ny 256 km elektifierad dubbelspårig höghastighetsjärnväg som förbinder städerna Oslo och Göteborg. Med en designhastighet kommer den att minska restiden till 1 timma, från dagens 3:40 timmar på befintliga 1800-talsjärnvägar. Mer information om Skagerrakbanan finns att läsa på www.skagerrakbanan.com

Under 2023 planeras en övergång till en stabilare juridisk person, Skagerrakbanan AB. 

Det innebär att arbetet 2023- 2024 fokuseras på att se över ägarskapsformer, bolagisering, samt snabba upp genomförandet via investerare

Vi söker en eller flera finansieringskonsulter som kan agera stöd i vårt viktiga finansieringsarbete av Skagerrakbanan*. Uppdraget för tilldelad konsult/er innefattar att vara rådgivare i vårt kommande strategiska arbetet med finansiering genom att ta fram, skapa och tolka analyser, finansieringsstrategier och finansieringsmodeller. Konkret innebär detta att vi söker konsulter med gedigen erfarenhet av projektfinansiering, av privatfinansierad infrastruktur och utvecklingar av finansieringsmodeller som är bankmässiga.

Konsulten/erna skall kunna påvisa minst två referensprojekt  med  tillfredsställande resultat.

Obligatoriska krav på tjänsten

Vinnande anbudsgivare ansvarar för att offererad konsult/er uppfyller nedan krav.

- Erfarenheter av storskaligt finansieringsarbete för infrastruktur på europeisk eller nordisk nivå från finansiella institut, banker eller  liknande.

- Erfarenhet av finansiering av infrastrukturi offentlig regi, privat regi och i offentlig-privat samverkan (OPS)

- Erfarenhet av finansiell strukturering för att uppnå önskad kreditvärdighet och säkerställa ett bankmässigt projekt som kan attrahera

- Erfarenhet av att utveckla kassaflödesbaserade finansiella modeller för känslighetsanalys av olika scenarior och dynamiska variabler, samt dess påverkan på lönsamhet, bolagsvärdering och kreditvärdighet.

Avtalstid och Leverans

Avtalet börjar gälla 2023-01-09 och tre år frammåt. Under denna period kommer avrop att ske löpande. 

Pris

Timpriset skall inkludera samtliga kostnader tillhörande uppdraget såsom restid,

milersättning, traktamente m.m.

Inga ytterliggare kostnader accepteras.

Pris anges för en timma, 60 min, i SEK och eklusive moms.

Omfattningen beräknas vara upp till 699 000 SEK, dock garanterar kommunen inga volymer utan beloppet skall endast ses som en vägledning för beräknad omsättning.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och utbildning) som erbjuds, referensuppdragens relevans, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbud som ej inkommer inom ramen för sista anbudsdag eller av andra skäl inte uppfyller beställarens krav på lämplighet kommer att förkastas.

Krav på anbudet

Anbudet inklusive bilagor ska vara skrivet på svenska. Enstaka bilagor, t ex produktblad, CV, försäkringsbesked eller broschyrer kan vara skrivna på svenska, engelska eller nordiska språk. Leverantören ska på begäran från den upphandlande myndigheten översätta dessa bilagor till svenska. Det ska ske av auktoriserad översättare inom tio arbetsdagar från begäran.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast den 2022-12-07

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-09)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-11-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/00644