Trollhättans Stad Direktupphandling gällande Implementering och Byggande av höghastighetsbana Sverige - Norge

Direktupphandling gällande Implementering och Byggande av höghastighetsbana Sverige - Norge

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av direktupphandlinen av samverkanspartner för implementering och byggande av höghastighetsbana Sverige - Norge.

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Uddevalla Kommun/Avdelningen för Hållbar Tillväxt söker nu samverkanspatner för implementering och byggande av en höghastighetsbana Sverige - Norge.

Denna anbudsförfrågan avser avdelningens löpande behov av konsulttjänst under de kommande åren. Anbudsförfrågans syfte är att få till avtal med leverantör/-er som kan tillgodose avdelningens löpande behov under avtalsperioden.

Obligatoriska krav på tjänsten

Konsulten skall kunna påvisa kunskap och erfarenhet inom följande områden:

- Underlag för global upphandling av byggnation och konstruktion av brobanor

- Förmåga att utbilda inom området

- Genomföra kostnadsberäkningar, kostnadsoptimering och beskriva strategiska & ekonomiska vägval

- Certifiering av Höghastighetsbana

- Referensuppdrag höghastighetsbyggnation

- Internationellt arbete

- Konsulten skall ha god kännedom om lagstiftning avseende järnvägsbyggnation

Offererad konsult skall behärska det svenska språket väl i tal och skrift.

Anbudsgivare skall ange vilken konsult som ska utföra arbetet. Anbudgsivare svarar för att offererad konsult besitter den utbildning/kompetens/erfarenhet som fodras för uppdraget och skall styrka det genom att bifoga följande dokumentation:

-CV/ meritförteckning: Denna skall innehålla namn och personnummer, genomgången utbildning och yrkeserfarenheter.

- Referensuppdrag: Anbudsgivare ska lämna två relevanta referensuppdrag som anbudsgivarens konsult har genomfört och avslutat med ett tillfredsställande resultat.

-Teknisk och yrkesmässig kapacitet: Anbudsgivaren ska ha en organisation och verksamhet som visar att det finns kompetens, resurser och teknisk kapacitet för att genomföra uppdraget. Anbudsgivare ska bifoga till anbudet en kort företagsbeskrivning som redovisar detta.

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

-  Om sådana arbetsvillkor tillämpas

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Leveranstid

Avtalet beräknas gälla från  och med 2021-08-01 och 3 år framåt. Konsulttid skall kunna avropas löpande under avtalstiden. Beställning sker antingen via mail eller telefon, och en beställningsbeskrivelse upprättas per uppdrag.

Pris

Anbudsgivare skall ange ett timpris för offererad konsult. Timpriset skall inkludera samtliga kostnader tillhörande uppdraget såsom restid, milersättning, traktamente m.m.

Inga ytterliggare kostnader accepteras.

Pris anges för en timma, 60 min, i SEK och exklusive moms.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

Anbud som uppfyller samtliga obligatoriska krav kommer att bedömas utefter den sammanlagda kompetens( relevant erfarenhet och kunskap) som erbjuds, referensuppdragens relevans, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets gitlighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Avbrytande av anbudsfrågan: Om inte erfoderliga medel beviljas kommunen, eller om kommunens kostnad för ett kommande avtal överstiger budgeterad nivå kan anbudsförfrågan komma att avbrytas. Detsamma gäller även om det sker väsentliga verksamhets- eller organisationsförändringar som gör att behovet inte kvarstår.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-06-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/00357