Trollhättans Stad Direktupphandling av Strategisk Samverkanspartner

Direktupphandling av Strategisk Samverkanspartner

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av Strategisk Samverkanspartner.

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Avdelningen Hållbar Tillväxt söker en strategisk samverkanspartner inom infrastruktur och omställning till ett hållbart samhälle. Denna anbudsförfrågan avser avdelningens löpande behov av konsulttjänst under de kommande åren. Anbudsförfrågans syfte är att få till avtal med leverantör/-er som kan tillgodose avdelningens löpande behov under avtalsperioden.

Obligatoriska krav på tjänsten

Konsulten ska kunna påvisa kunskap och erfarenhet inom följande områden:

- Affärsutveckling och affärsmodeller

- Strategisk infrastrukturplanering och kapacitetsberäkningar

- Samhällsekonomiska analyser

- Hållbar energiutveckling

- Kunskap om omställning vätgasproduktion och transporter

Offererad konsult ska behärska svenska språket väl i tal och skrift.

Anbudsgivare ska ange vilken konsult som ska utföra arbetet. Anbudsgivare svarar för att

offererad konsult besitter den utbildning/kompetens/erfarenhet som fordras för uppdraget och

ska styrka det genom att bifoga följande dokumentation:

- CV/meritförteckning: Denna ska innehålla namn och personnr, genomgången utbildning

och yrkeserfarenheter.

- Referensuppdrag: Anbudsgivare ska lämna två relevanta referensuppdrag som

anbudsgivares konsult genomfört och avslutat med ett tillfredsställande resultat.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska ha en organisation och verksamhet som visar att det finns kompetens,

resurser och teknisk kapacitet för att genomföra uppdraget. Anbudsgivare ska bifoga till

anbudet en kort företagsbeskrivning som redovisar detta.

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Tillämpar anbudsgivaren sådana arbetsvillkor?

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Leveranstid

Avtalet beräknas gälla från och med 2020-12-15 och 3 år framåt.

Konsulttid ska kunna avropas löpande under avtalstiden. Beställning av uppdrag sker antingen via telefon eller mail, och en beställningsskrivelse upprättas per uppdrag.

Omfattning beräknas vara upp till 615 000 kr, dock garanterar kommunen inga volymer utan

beloppet ska endast ses som en vägledning för beräknad omsättning.

Pris

Anbudsgivare ska ange ett timpris för offererad konsult.

Timpriset ska inkludera samtliga

kostnader tillhörande uppdraget såsom restid, milersättning, traktamente m.m.

Inga ytterligare kostnader accepteras.

Pris anges för en timma, 60 min, i SEK och exklusive moms.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

Anbud som uppfyller samtliga obligatoriska krav kommer att bedömas utefter den

sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och kunskap) som erbjuds,

referensuppdragens relevans, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild. Samtliga

anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan

komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets gitlighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 2 månader från sista anbudsdag.

Avbrytande av anbudsförfrågan: Om inte erforderliga medel beviljas kommunen, eller om

kommunens kostnad för ett kommande avtal överstiger budgeterad nivå kan anbudsförfrågan

komma att avbrytas. Detsamma gäller även om det sker väsentliga verksamhets- eller

organisationsförändringar som gör att behovet inte kvarstår.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-04)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-11-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/00713