Trollhättans Stad Direktupphandling av LifeSize Cloud

Direktupphandling av LifeSize Cloud

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av LifeSize Cloud

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunledningskontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Denna direktupphandling avser tjänsten LifeSize Cloud som idag används för att sända och ta emot utbildningar inom Uddevalla vuxenutbildning. Uddevalla vuxenutbildning består av kommunal vuxenutbildning enligt Skollagen samt yrkeshögskoleutbildningar.

Obligatoriska krav på tjänsten

- Systemet skall vara konfigurerat enligt ”LifeSize Cloud Large” eller motsvarande.

- Beställarens nuvarande aktiva konto hos LifeSize Inc. skall användas.

- Det skall vara möjligt att skapa minst 50 virtuella mötesrum.

- Varje mötesrum skall klara 100 deltagare anslutna samtidigt.

- Det skall vara möjligt att spela in minst 10 timmar video/audio.

- Systemet ska driftas externt hos leverantör.

- Systemet ska fungera i Uddevalla kommuns datatekniska miljö (se bilaga UDM v3.2)

- Den tekniska lösningen ska vara webbaserad.

- De publika delarna av systemet ska kunna integreras med kommunens webbplatser.

- Systemet ska vara utformat för att kunna användas med olika typer av webbläsare och enheter (datorer, surfplatttor och smartphones).

- Systemet ska stödja de marknadsledande webbläsarna under avtalsperioden. Dessa bedöms i dagsläget vara Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari och Chrome.

- Systemet ska stödja standardportar för krypterad kommunikation.

- Systemet ska stödja Responsive Web Design (RWD) som gör att layouten förändras beroende på skärmupplösning.

- Systemet ska logga väsentliga händelser.

Referensuppdrag

Anbudsgivaren ska ange minst två referensuppdrag från privat eller offentlig verksamhet som har genomförts eller pågår under de senaste tre åren. Anbudsgivaren ombeds ange följande:

- Företagets namn, adress och telefon samt kontaktperson

- Kort beskrivning av uppdragets omfattning

- Tidsperiod under vilket uppdraget genomfördes

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Tillämpar anbudsgivaren sådana arbetsvillkor?

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Leveranstid

Tjänsten ska levereras under perioden 2021-08-01 till och med 2022-07-31. Därefter har beställaren ensidig rätt att förlänga avtalet ett (1) år. Maximal avtalstid ska vara 2021-08-01 - 2023-07-31. Förlängning av avtalet sker automatiskt om inte köparen säger upp avtalet senast 3 månader före avtalsperiodens slut.

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten, kursdokumentation m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-21)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-04-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN 2021/00263