Trollhättans Stad Direktupphandling av konsulttjänst inom processledning i projektet Utv. av Rimnersområdet, Uddevalla

Direktupphandling av konsulttjänst inom processledning i projektet Utv. av Rimnersområdet, Uddevalla

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av Konsulttjänst inom processledning i projektet Utveckling av Rimnersområdet

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunledningskontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Uddevalla kommun har under 2020 beslutat att påbörja projektet ”Utveckling av Rimnersområdet” med målet att ta fram förslag till utvecklingsplan för Rimnersområdet som ett samlat sport- och idrottscentrum. Kommunen ser att behov av konsultstöd med processledning med fokus på föreningsdialoger m.m. och behovet föreligger både under behovs- och förstudiefasen.

Uppskattad omfattning för uppdraget är ca 800 timmar. Angiven volym kan inte garanteras. Beställaren förbehåller sig rätten att avropa sitt verkliga behov, vare sig det över- eller understiger den angivna volymen. Leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet.

Projektet förväntas pågå under 2020-2021 men då tidplanen är osäker kan det bli aktuellt med konsultstöd för processledning m.m. även under 2022.

Obligatoriska krav på tjänsten

Konsulten ska ha erfarenhet av processledning samt god kännedom och kunskap om det idrottsliga föreningslivet i Uddevalla kommun.

Kompetensen ska styrkas genom CV och kontaktuppgifter till minst två referenter.

Önskemål på tjänsten

Konsulten ska ha erfarenhet och god kännedom om sport och idrott samt dess föreningsliv i Uddevalla kommun.

Leveranstid

Beräknad uppstart för uppdraget är under december 2020 / januari 2021.Tidplanen är osäker men huvuddelen av uppdraget beräknas utföras och levereras under 2021.

Pris

Timpris ska anges exklusive moms. I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten, kursdokumentation m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och utbildning) som erbjuds, referenternas omdöme av konsulten samt prisbild. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudet ska vara giltigt minst 2 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-25)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-10-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/410