Trollhättans Stad Direktupphandling av konsult, för beredning av miljökonsekvensbedömning till Länsstyrelsen

Direktupphandling av konsult, för beredning av miljökonsekvensbedömning till Länsstyrelsen

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av konsult, för beredning av miljökonsekvensbedömning till Länsstyrelsen

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

I regeringens uppdrag till Länsstyrelserna om att snabba på och utveckla processen att bygga järnväg önskar konsortiet en kreativ process kring framtagandet av dokument till järnvägsplan.

Konsulten skall visa kompetens i samrådsprocessen. Konsortiet önskar att uppdragstagaren paketerar upparbetat underlagsmaterial enligt gällande miljö- och planlagstiftning till ett dokument som kan användas för tidigt samråd med Länsstyrelsen inför beslut om betydande miljöpåverkan. En viktig del i uppdraget är att kunna uppmana uppdragsgivaren om kompletterande material som kan behöva inarbetas.

* Skagerrakbanan HSR ( High Speed Railway är en föreslagen ny 256 km elektrifierad dubbelspårig höghastighetsbana som förbinder städerna Oslo och Göteborg. Med en väsentligt ökad designhastighet kommer den att minska restiden till 1 timma, från dagens 3:40 timmar på befintliga 1800-talsjärnvägar.

Vårt sökta uppdrag beskrivs i bilaga ”Tänkt struktur inledande dialog miljökonsekvensbedömning”. Uppdragets tonvikt är att hitta rätt pedagogik inför kommande samrådsprocess med Länsstyrelsen.

Obligatoriska krav på tjänsten

Konsulten skall kunna påvisa kunskap och erfarenhet inom följande områden:

- Miljökonsekvensbedömning

- Strategisk infrastrukturplanering och kapacitetsberäkningar

- Samhällsekonomiska analyser

- Miljölagstiftning

- Järnvägsplan, gärna kopplat till höghastighetsbanor och brobanor

- Visa exempel på kreativitet och resultat av tanke utanför boxen

Offererad konsult ska behärska svenska språket väl i tal och skrift.

Anbudsgivare skall ange vilken konsult som ska utföra arbetet. Anbudsgivare svarar för att offererad konsult besitter den utbildning/kompetens/erfarenhet som fodras för uppdraget och ska styrka det genom att bifoga följande dokumentation:

- CV/meritförteckning: Denna ska innehålla namn och personnummer, genomgången utbildning och yrkeserfarenheter.

- Referensuppdrag: Anbudsgivare ska lämna två relevanta referensuppdrag som anbudsgivarens konsult genomfört och avslutat med tillfredsställande resultat.

- Teknisk och yrkesmässig kapacitet:

Anbudsgivare ska ha en organisation och verksamhet som visar att det finns kompetens, resurser och teknisk kapacitet för att genomföra uppdraget. Anbudsgivare ska till anbudet bifoga en kort företagsbeskrivning som redovisar detta.

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

-  Om sådana arbetsvillkor tillämpas

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Leveranstid

Avtalet beräknas gälla från och med 2022-04-19 och tre år framåt. Konsulttid ska kunna avropas löpande under avtalstiden. Beställning sker antingen via mail eller telefon, och en beställningsbeskrivelse upprättas per uppdrag.

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten, kursdokumentation m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och utbildning) som erbjuds, referensuppdragens relevans, beskrivning av hur tjänstens upplägg bäst kan uppfylla Regeringens uppdrag till Länsstyrelserna, samt prisbild. En särskild värdering av anbudet är genomförandetiden. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras. En eller flera anbudgsivare kan antas.

Anbudets gitlighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/00153