Trollhättans Stad Direktupphandling av kommunikationsutrustning för att stärka kommunikationsmöjligheter i kris

Direktupphandling av kommunikationsutrustning för att stärka kommunikationsmöjligheter i kris

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning 

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av kommunikationsutrustning med avsikt att stärka kommunens kommunikationsmöjligheter i kris och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst, barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Uddevalla kommuns har i sitt strategiska krisberedskapsarbete ett behov av att kunna utöka och stärka sina kommunikationsvägar. Ett beslut är taget om att satsa på VHF radio.

Med anledning av detta utgår därför denna direktupphandling med en specificerad produktlista för önskade produkter som motsvarar kommunens behov. Offererade produkter skall kunna levereras omgående efter att tilldelningsbeslut, avtal och beställning gjorts. Om offererade produkter inte kan levereras enligt önskemål skall detta tydligt framgå då leveranstiden är ett obligatoriskt krav i denna upphandling.

Obligatoriska krav på varan 

Offererade produkter skall kunna levereras omgående efter att tilldelningsbeslut, avtal och beställning gjorts. Om offererade produkter inte kan levereras enligt önskemål skall detta tydligt framgå då leveranstiden är ett obligatoriskt krav i denna upphandling. Kommunen önskar uppställning enligt nedan med pris per styck.

Specificerad produktlista

Zodiac Transport 80 66-88Mhz 25w

Zodiac komradio D80 66-88Mhz

Nätaggregat SPS-250-II 23-25A

Nätaggregat SPS-3036D 30-35A

Basantenn 5/8 för 69Mhz

Adapter FME-BNC Hane Vinkel

Kabel Ultraflex 7

Maströr 50mm/3m skarvbart

Zodiac Monofon (med skruv) D80/D150/D400

Programmeringskabel Anytone, CRT, Zodiac

CRT H3 Sele för 1st radio

Programmeringskabel för Zodiac D80/D150/D400

Zodiac Aktiv hållare till D-serien (Zodiacs art nr: 47478)

Zodiac Antennpaket magnetfot 68-88 Mhz

Kabel för 12V anslutning av laddare (Zodiacs art nr: 47232)

Zodiac Batteri 2000mAh för D80/D400/Extreme Digital

Zodiac 6-facksladdare D80/D80BT/D400/D400BT/Extreme digital

Smarteq Antennfot 6mm gänga inkl 5m kabel

Smarteq Antennspröt ¼ våg 68-225MHz

Tillägg 2024-02-06:

Icom IC-7300 HF/50/70Mhz

Diamond WD-330J T2FD Viktdipol 2-30Mhz

Då ytterligare behov dykt upp av radioutrustning så läggs härmed till en radio och en antenn som kan bli aktuell för inköp.

Om någon produkt av väsentlighet för användandet av misstag saknas i förfrågningsunderlaget önskar vi att det framställs och offereras avskilt från den specificerade produktlistan. 

Avtalstid

20240331-20280331

Leveranstid

Offererade varor skall kunna levereras omgående till lUddevalla Kommun efter att tilldelningsbeslut utdelats och när avtal och beställning gjorts mellan Uddevalla Kommun och tilldelad leverantör. 

Pris 

Pris ska anges i SEK exklusive moms. Priset på offererade produkter skall tydligt framgå enskilt men också sammanställt som totalbelopp. Eventuella kostnader kopplade till frakt och leverans skall tydligt framgå. Inga kostnader utöver varans pris,frakt och leverans accepteras. Stor vikt läggs vid pris tillsammans med möjlighet till omgående leverans.

Krav på anbudsgivaren 

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter samt vara registrerad för moms och F-skatt. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Anbudsgivaren ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Anbudsgivaren ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om anbudsgivaren har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Anbudsgivaren ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Anbudsgivaren ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om anbudsgivaren har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor 

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning 

Uddevalla kommun bedömer om varan uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris.

Om inga övriga utvärderingsgrunder har angivits gäller lägsta pris som utvärderingsgrund.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Krav på anbudet

Anbudet inklusive bilagor ska vara skrivet på svenska. Enstaka bilagor, t ex produktblad, CV, försäkringsbesked eller broschyrer kan vara skrivna på engelska eller skandinaviska språk. Leverantören ska på begäran från den upphandlande myndigheten översätta dessa bilagor till svenska. Det ska ske av auktoriserad översättare inom tio arbetsdagar från begäran.

Information om sanktioner mot Ryssland

EU har beslutat om sanktioner mot Ryssland och Belarus till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Dessa sanktioner påverkar de upphandlande organisationer och offentliga upphandlingar på flera olika sätt: 

- Förbud mot att göra betalningar med mera till vissa uppräknade personer och organisationer (frysning av tillgångar) 

- Förbud mot att importera, köpa och transportera vissa uppräknade varor (importförbud) 

- Förbud att tilldela och fullgöra offentliga kontrakt med ryska aktörer. 

Leverantören kommer att uteslutas om leverantören är föremål för någon av de omständigheter som anges i dessa sanktioner. 

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast 2024-02-28

Frågor och svar

Frågor under anbudstiden ska ställas skriftligen via frågor- och svarsfunktionen, där även svar på frågor lämnas. Sista dag att inkomma med frågor är tre (3) dagar före sista anbudsdag.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Godsmärkning

Godset ska vara märkt med beställarid, namn och leveransadress på såväl kolli som på följesedel.

Garanti

Varans garantitid är mins två år från och med godkänt övertagande.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-01-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2024:61