Trollhättans Stad Direktupphandling av järnvägsexpertis

Direktupphandling av järnvägsexpertis

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av järnvägsexpertis

Allmänt

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen gällande konsult inom järnvägsteknik för ett strategiskt samarbete.

Konsulten förväntas ta fram relevanta analyser och utredningsmaterial för såväl både traditionell järnvägsteknik som för höghastighetsteknik.

Konsulten skall därmed kunna arbeta med järnvägstekniker för hamnutveckling och godslösningar, samt inneha en spetskompetens avseende projektering och certifiering av höghastighetsbanor.

Syfte

Upphandlingens syfte är att få till stånd ett samarbetsavtal med en leverantör/-er som kan tillgodose kommunens löpande behov under avtalsperioden.

Obligatoriska krav på tjänsten

Konsulten skall kunna påvisa erfarenhet inom följande områden:

- Lagar och regler för infrastrukturägare

- Järnvägsteknik

- Kvalitetssäkring och certifiering av höghastighetsbanor

- Utbildning och processledning i planering och projektfasen av ny järnväg.

- Infrastrukturutveckling

Meriterande är om konsulten kan påvisa:

- Erfarenhet från liknande arbete internationellt, exempelvis Europa eller Asien.

- Erfarenhet av eget arbete inom Trafikverket, Banverket och/eller liknande verksamheter/aktörer.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet i denna direktupphandling är: Avdelningen för Hållbar tillväxt, Kommunledningskontoret, Uddevalla Kommun, org.nr 212000–1397.

Avtalsperiod och omfattning

Konsultuppdraget beräknas fortlöpa under en 2-års period med start 2020-03-15.

Konsulttid skall kunna avropas löpande. Beställning av uppdrag sker antingen via telefon eller mejl, och en beställningsskrivelse upprättas per uppdrag.

Omfattningen beräknas kunna vara upp till 600 000 SEK, dock garanterar kommunen inga volymer utan beloppet ska endast ses som en vägledning för beräknad omsättning.

Helt/delat anbud

En eller flera anbud kan antas i denna förfrågan.

Anbudsprövning

Efter sista anbudsdag sker granskning av de anbud som har inkommit i rätt tid. I bedömning av inkomna anbud jämförs den sammanlagda kompetens som erbjuds, antal uppfyllda obligatoriska krav, meriterande erfarenheter, referensuppdragens relevans, samt prisbild. 

Avbrytande av upphandling

Om inte erforderliga medel tillskjutes eller om Kommunens kostnad för ett kommande avtal överstiger budgeterad nivå kan upphandlingen komma att avbrytas. Detsamma gäller även om det sker väsentliga verksamhets- eller organisationsförändringar som gör att behovet inte kvarstår.

Anbudspris

Anbudsgivare ska ange ett timpris för offererad konsult. Timpriset ska inkludera samtliga

kostnader tillhörande uppdraget såsom restid, milersättning, traktamente med mera.

Inga ytterligare kostnader accepteras.

Pris anges per timma, 60 min, i SEK och exklusive moms.

Kollektivavtal

Direktköp ska i första hand ske hos företag med tecknade kollektivavtal. Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

Har anbudsgivaren tecknat kollektivavtal?

Om svaret är ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn (i de fall kollektivavtal tecknats med flera fackliga organisationer).

Sekretess

Anbudsgivare skall åberopa sekretess i anbudet om denne vill ha det, tillsammans med specifikation av de uppgifter som önskas sekretess för. För att underlätta för den upphandlade myndigheten önskas en maskad version av sådan handling som är i överensstämmelse med den sekretessbegäran som lämnas.

Observera att kommunen alltid gör en prövning mot offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 31kap. 16§ när en begäran om utlämning av allmän handling inkommer. Kommunens eventuella beslut om sekretess kan prövas i förvaltningsdomstol av part som begär ut allmän handling. En begäran om sekretess leder alltså inte med automatik till att en handling sekretessbeläggs.

Sista Anbudsdag

Anbudet skall ha kommit in till Uddevalla Kommun senast den 2020-03-12

Anbudets giltighetstid

Anbudet skall vara giltigt minst 2 månader från sista anbudsdag.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-02-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/00163