Trollhättans Stad Direktupphandling av Informationskonsult för strategiskt informationsarbete

Direktupphandling av Informationskonsult för strategiskt informationsarbete

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen:

"Informationskonsult som stöd i regionalt informationsarbete med Skagerrakbanan, strategisk regional kommunikation samt informationsevent för näringslivet"

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Vi söker en en erfaren informationskonsult som både kan agera stöd i vårt externa informationsarbete med Skagerrakbanan* och den strategiska regionala kommunikationen men som särskild kompetens viktiga och givande informationsevent för vårt näringsliv.

* Skagerrakbanan HSR ( High speed Railway är en föreslagen ny 256 km elektifierad dubbelspårig höghastighetsjärnväg som förbinder städerna Oslo och Göteborg. Med en designhastighet kommer den att minska restiden till 1 timma, från dagens 3:40 timmar på befintliga 1800-talsjärnvägar.

Obligatoriska krav på tjänsten

För att arbetet skall bli framgångsrik så vill vi att anbudsgivarens konsult skall kunna påvisa kunskap och erfarenhet inom följande områden:

- Relevant utbildning med avslutad examen 

- Strategisk kommunikation/Kommunikationsplanering

- Medie & Kommunikationskunskap

- Varumärkesstrategi & Konceptutveckling

- Innehåll, tillväxt och spridningseffekter

- Informationspåverkan

- Proffessionellt skrivande av informationstexter

- Anordna informationsevent för spridning av information till näringslivet

Anbudsgivarens konsult skall behärska det svenska och engelska språket väl i tal och skrift.

Anbudsgivaren skall ange vilken konsult/er som skall utföra arbetet.

Anbudsgivaren svarar för att offererad konsult/er besitter den utbildning/kompetens/erfarenhet som krävs för att åta sig uppdraget och skall styrka det genom att bifoga följande dokumentation:

- CV/meritförteckning: Denna skall innehålla namn, personnummer, genomgången utbildning och yrkeserfarenheter.

- Referensuppdrag: Anbudsgivare skal lämna två relevanta referensuppdrag som anbudsgivarens konsult/er har genomfört och avslutat med tillfredsställande resultat.

- Teknisk och yrkesmässig kapacitet: Anbudsgivaren skall ha en organisation och verksamhet som visar att det finns kompetens och resurser för att genomföra uppdraget. Anbudsgivare ska bifoga till anbudet en kort företagsbeskrivning som redovisar detta. 

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

-  Om sådana arbetsvillkor tillämpas

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Leveranstid

Avtalet beräknas gälla från och med 2022-03-10 och tre år framåt. Konsulttid skall kunna avropas löpande under avtalstiden. Beställning sker antingen via mail eller telefon, och en beställningsbeskrivelse upprättas per uppdrag.

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten, kursdokumentation m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och utbildning) som erbjuds, referensuppdragens relevans, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets gitlighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-03)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-02-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/00088