Trollhättans Stad Direktupphandling av gymnasiala kurser på distans

Direktupphandling av gymnasiala kurser på distans

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av gymnasiala kurser på distans

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av nationella gymnasiala allmänna kurser och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.

Uddevalla vuxenutbildning har idag ca 3 000 elever under ett år inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och uppdragsutbildning. Verksamheten leds av en ledningsgrupp med verksamhetschef, rektorer, enhetschef och utvecklare. En rektor ansvarar för de grundläggande och gymnasiala allmänna kurserna i egen regi och på distans.

Denna direktupphandling genomförs i syfte att komplettera utbudet av gymnasiala kurser som huvudmannen har i egen regi samt befintligt avtal om distanskurser. 

Obligatoriska krav på tjänsten

- Leverantören ska följa Skollag, förordning om vuxenutbildning och läroplan för vuxenutbildning.

- Anbudsgivare ska ange en person som har huvudansvar för de tjänster som levereras under avtalstiden. Denne fungerar som kontaktperson och deltar vid uppföljningsmöten och svarar på reklamationer. Kontaktperson meddelas senast vid avtalsstart.

- Anbudsgivare ska lämna in en fullständig lista på befintligt kursutbud.

- Leverantör skall ha betygsrätt. Betyg ska sättas enligt kunskapskrav som finns för de nationella kurserna. Betyg som lärare satt redovisas i påskriven betygskatalog och översänds omgående till Uddevalla vuxenutbildning.

- Leverantören ska  se till att nationella prov utförs i de kurser där det krävs, rätta proven, använda de som betygsunderlag, meddela resultat till Uddevalla Vuxenutbildning, och överlämna för arkivering till Uddevalla Vuxenutbildning.

- Leverantören ska meddela Uddevalla vuxenutbildning om att nationella prov ska genomföras senast 14 dagar före provdag. Information, förberedelser och genomförande inklusive provvakt av nationella prov ombesörjes av leverantör. Lokal för provtillfälle ombesörjes av beställaren.

- Beställaren ansvarar ej för den pedagogiska personalen och ska därför inte rapportera in statistik avseende personal till SCB, utan det ansvaret ligger hos leverantör.

- Leverantören ska ansvara för att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs enligt beställarens modell för kvalitetsarbete. I det löpande systematiska kvalitetsarbetet ska varje lärare efter varje avslutad kurs göra en resultatuppföljning, där betyg, avbrott, analys av resultat och resultatförbättrande åtgärder framgår. Materialet ska sammanställas av leverantören och sammanställningen ska vara beställaren tillhanda tre gånger per år.

- Om en elev blivit beviljad två efterföljande kurser, t.ex. MA1 och MA2, och får ett F i den första kursen, måste påbörjandet av nästa steg föregås av ett samtal med beställaren.

- Upphandlat företag meddelar när det blir förändringar i kursutbudet.

- Rutiner för upphandlade kurser ska upprättas under tiden innan avtalsstart tillsammans med beställaren. Under avtalstiden ska leverantören kostnadsfritt vid behov närvara på uppföljningsmöten hos beställaren.

- Leverantören ska ha kontinuerlig antagning, med start minst en gång per vecka året om.

- Fakturering får ske för kurser där betyget F satts, men ej för elever som gör avbrott.

- Leverantören ska erbjuda kompetensutveckling för lärare med inriktning på vuxnas lärande och distansstudier.

- Leverantören ska omgående informera om elev är i behov av förändringar av studieplan.

- Leverantören ska säkerställa att lärare tar del av elevens individuella studieplan vid planering och genomförande av undervisning.

- Leverantören ska säkerställa att alla kurser innehåller moment där eleven ska interagera med andra.

- Leverantören ska säkerställa att elever får återkoppling på frågor och uppgifter inom 48 timmar.

- Leverantören ska återkoppla inom 48 timmar i kontakt med beställaren.

Leverantören ska minst erbjuda följande nationella kurser:

Etik och människans livsvillkor

Logistik 2

Medieproduktion 1

Medier, kommunikation och samhälle 1

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

-  Om sådana arbetsvillkor tillämpas

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Leveranstid

Tjänsten ska levereras under perioden 2021-07-01 - 2022-06-30. Avtalstiden är inledningsvis 1 år (12 månader) med en ensidig rätt för köparen att förlänga avtalet. Förlängning sker automatiskt med 1 år (12 månader) i taget, om inte köparen säger upp avtalet senast 3 månader före avtalsperiodens slut. Den maximala avtalstiden är 3 år. Efter maximal avtalsperiod upphör avtalet att gälla utan uppsägning.

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska samtliga kostnader som är förenade med uppdraget anges. Inga övriga kostnader får tillkomma. Priserna ska vara fasta under hela avtalstiden.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets gitlighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-05-21)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-04-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN 2021/00105