Trollhättans Stad Digital nyckelförvaring inom hemtjänstområde Brålanda-Frändefors

Digital nyckelförvaring inom hemtjänstområde Brålanda-Frändefors

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet.

Kontaktperson för upphandlingen:

Jarmo Lahtinen

jarmo.lahtinen@vanersborg.se

0521-721456

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "Beställaren" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antas. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om Beställaren gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Beställarens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar med mera

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacit

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan Beställaren och Leverantören undertecknat särskilt upprättat skriftligt kontrakt (Avtalet).

Pris

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Uppdragsbeskrivning

Socialförvaltningen har för avsikt att införa digital nyckelförvaring inom hemtjänstområde Brålanda-Frändefors i Vänersborgs kommun.

Vi har i nuläget cirka 130 larmnycklar (brukarnycklar) att förvara. Utöver detta finns nycklar som används ofta, i nuläget 26 st. De olika nyckeltyperna kan med fördel förvaras i olika skåp. Nyckelförvaringen ska ha kapacitet för ytterligare nycklar om behovet ökar över tid.

Vi söker en digital lösning för nyckelförvaring med ett tillhörande administrationsverktyg. El- och nätverk finns framdraget.

Tidplan/Leveranstid

Vi har för avsikt att ha nyckelsystemet i gång under april månad 2024. Vi förutsätter att systemet levereras komplett och fungerande vid leverans/installation. Systemet ska vara levererat och leveransgodkänt senast 2024-04-30.

Krav

Systemet ska vara flexibelt. Det ska kunna byggas ut, skåp/enheter ska kunna flyttas.

Det ska gå att bygga en organisationsstruktur i systemet i flera nivåer och denna ska kunna ändras

Det ska gå att skapa olika roller med olika rättigheter i systemet

Det ska finnas ett öppet API

Koppling/integration till kommunens AD (bör)

Personalen ska kunna öppna skåpet med befintlig tagg i kombination med kod (tvåfaktorsautenticering)

Tydlig visning och sökfunktion ska finnas på skärm (displayer) över de nycklar personal har rätt att hämta ut och vilka nycklar som finns ute

Sökfunktion ska finnas för att snabbt kunna se vilka nycklar som finns per grupp

Endast behörig personal ska kunna hämta ut de nycklar man har behov/behörighet till

Skåpet ska ha öppna nyckelpositioner

Baspersonalen ute i fält kan se vem som har nyckeln i mobilen (bör)

Spårbarhet ska finnas för att kunna följa vem som tagit ut vilken nyckel, när och när den lämnats tillbaka

Det ska vara enkelt att ta ut rapporter över olika aktiviteter/händelser (loggning)

Back-up och reservdrift ska finnas för att kunna hantera nycklar vid elavbrott.

Garantitid

Redovisa vilka garantier ni har. Garanti enligt anbud.

Utvärdering

Utvärderingen bygger på en helhetsbedömning av anbudsgivarens offererade lösning för att identifiera det anbud som erbjuder det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-27)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-02-13

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023-12-12