Trollhättans Stad Container allround 22m3 (nya) till lastväxlare

Container allround 22m3 (nya) till lastväxlare

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av 2 st nya container allround 22m3 till lastväxlare

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes (en del av Barn- och utbildningsnämnden) avser att köpa in 2 st nya containers allround 22m3 till lastväxlare, att använda i utbildningssyfte för elever på fordonsprogrammet. Containrarna ska vara av modell som är vanligt förekommande i branschen, då det är viktigt att våra elever får sin utbildning på fordon/maskiner som de senare stöter på i sitt arbetsliv.

Anbud samt frågor om upphandlingen ska ställas via modulen. Anbud som lämnas på annat sätt kan komma att avvisas. Till anbudet ska en specifikation över offererad vara bifogas.

Obligatoriska krav på varan

Tippbara

2 st öppningsbara dörrar bak

Rullkapell

Längd minst 6m/max 6,3m

Färg: röda

Minst 1 års garanti

Övriga önskemål på varan

Instruktionsbok/manualer

Leveranstid

Snarast efter beställning

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris.

Om inga övriga önskemål har angivits gäller lägsta pris som urvalsgrund.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Om inte erforderliga medel tillskjutes eller kommunens kostnad för ett kommande avtal överstiger budgeterad nivå kan upphandlingen komma att avbrytas. Detsamma gäller även om det sker väsentliga verksamhets- eller organisationsförändringar som gör att behovet inte kvarstår.

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-26)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-08-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2019/00922