Trollhättans Stad Byggnadsteknisk besiktning av fastigheter

Byggnadsteknisk besiktning av fastigheter

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av byggnadsteknisk besiktning av fastigheter.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans kommun (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Kompetteringav förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200. Sista dag att ställa frågor är 18 november 2022 kl. 16.00.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Upphandlade myndighet gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Upphandlade myndighet beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2022-11-21

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst i tre månader efter sista dag att lämna in anbudet.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet och kompetens

Anbudsgivare ska vid behov kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget.

Uppdragsorganisation ska bifogas i anbudet.

Minst en besiktningsman ska ingå i uppdragsorganisationen. Besiktningsmannen ska ha flerårig relevant yrkeserfarenhet och i sin yrkesroll ha besiktningsuppdrag av fastigheter som sin huvsakliga arbetsuppgift. Besiktningsmannen ska ha någon av följande, eller liknande, certifieringar som till exempel RICE, KIWA eller SBR. Besiktningsmannen kan också ha längre yrkeserfarenhet där beställaren bedömer att erfarenheten kompenserar för utebliven certifiering.

Krav på varan/tjänsten

Uppdraget avser byggnadsteknisk besiktning av fastigheter.

Uppdragsorganisation

Endast personal som framgår av aktuell uppdragsorganisation får användas för uppdraget. Uppdraget får inte lämnas över till tredje part. Om leverantören under avtalstiden önskar lägga till eller byta ut personal för uppdraget ska först verifiering av utbildnings- och erfarenhetskrav enligt teknisk och yrkesmässig kapacitet överlämnas till upphandlande myndighet för kontroll. Endast sådan personal som upphandlande myndighet har godkänt får läggas till i uppdragsorganisationen.

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget består av en okulär byggnadsteknisk besiktning som innehåller:

* Besiktning av byggnadens alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor både invändigt och utvändigt

* Besiktning av husets riskkonstruktioner inklusive fuktmätning

* Kontroll av riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning

* Leverantören ska sammanställa resultatet av byggnadens tekniska status i ett protokoll.

Omfattning

Uppdraget omfattar 14 fastigheter, 34 684 kvadratmeter. Se bilaga referenslista.

Beståndet består av olika typer av fastigheter där majoriteten av dessa nyttjas som lokaler. Besiktningsmannen ska efter besiktning ha en genomgång av varje protokoll tillsammans med beställaren.

Avgränsning

Tjänsten ska endast innehålla en nulägesbedömning av fastigheternas inre och yttre byggnadstekniska status och ej innehålla följande punkter:

* El- ventilation- värme- vatten- installationer.

* Skorsten, eldstäder och värmepanna

* Hushållsmaskiner eller annan elektisk maskinell utrustning

* Radon och asbest

* Vattnets kvantitet och kvalitet

Tjänsten ska ej innefatta förslag på åtgärder eller prioriteringar.

Tidplan/Leveranstid

Uppdraget skall levereras löpande, med start i början av februari 2023 och vara beställaren tillhanda och genomgågna senast 31 maj 2023. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Pris ska lämnas exklusive moms i SEK.

Samtliga kostnader för att uppfylla kravet på varan ska finnas prissatt i anbud. Tillkommande kostnader utöver offererat pris accepteras inte om inte annat framgår av förfrågningsunderlaget.

Avbrytande av upphandling

Om anbud inkommer och prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel kan upphandlingen komma att avbrytas.

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering- se Krav på registreringar

2. Prövning av anbud - bedömning av Teknisk och yrkesmässig kapacitet samt hur väl man uppfyller krav på varan/tjänsten. Uppfylls kraven går anbudsgivaren vidare till utvärdering.

3. Utvärdering av anbud mot angivna utvärderingskriterier görs efter lägsta pris.

Tilldelning av kontrakt

Anbud med lägsta pris tilldelas kontrakt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-21)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-11-07

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00692