Trollhättans Stad Begagnad lastbil, jämnlastvagn utan påbyggnad

Begagnad lastbil, jämnlastvagn utan påbyggnad

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning 

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av en begagnad lastbil, jämnlastvagn utan påbyggnad, och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst, barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Uddevalla gymnasieskola, fordonsprogrammets utbildning för tunga fordon avser att köpa in en begagnad lastbil till undervisningen. Fordonet ska användas både som övningsobjekt i verkstaden och för att övningsköra med varför vissa funktioner och utrustning är ett krav. Beställningsvärde av denna upphandling uppskattas till cirka 150 000kr, men kan bli såväl högre som lägre. Under upphandlingstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets-/organisationsförändringar mm. som kan påverka behovet.

Obligatoriska krav på varan 

Årsmodell 2013 eller nyare

Max 12000mil

Min. 750hk

Automatlåda

6x2

Hög hytt

Min Euro 5

Vändskiva

VBG drag

L2H2 Hytt

Dubbellamellskoppling

Luftfjädring fram 

Luftfjädring bak

Tre körlägen för luftfjädring

Skivbromsar runt om

Dubbelmonterade löphjul

Parkerings AC

Parkeringsvärmare

Hjulbas ca 4,30

Boogietryck ca 20 ton

Elektrisk taklukcka

Delad framvagn

VEB konstruktion eller motsvarande

El hytt tipp

Övriga önskemål på varan 

Vi ser gärna att anbudet avser en Volvo FH, då verktyg och utrustning anpassad för Volvo redan finns i skolans verkstad.

Leveranstid

Snarast efter beställning, dock senast 2024-06-10

Pris 

Pris ska anges i SEK exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Observera att priset som anges i modulen ska vara totalpriset.

Krav på anbudsgivaren 

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter samt vara registrerad för moms och F-skatt. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Anbudsgivaren ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Anbudsgivaren ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om anbudsgivaren har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Anbudsgivaren ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Anbudsgivaren ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om anbudsgivaren har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor 

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning 

Uddevalla kommun bedömer om fordonet uppfyller samtliga krav, värderar antal mil/timmar samt lämplighet för utbildningssyftet och uppfyllelse av övriga önskemål. Detta vägs samman med anbudets pris.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Krav på anbudet

Anbudet inklusive bilagor ska vara skrivet på svenska. Enstaka bilagor, t ex produktblad, CV, försäkringsbesked eller broschyrer kan vara skrivna på engelska eller skandinaviska språk. Leverantören ska på begäran från den upphandlande myndigheten översätta dessa bilagor till svenska. Det ska ske av auktoriserad översättare inom tio arbetsdagar från begäran.

Kontaktuppgifter till behörig firmatecknare anges i anbudet.

Information om sanktioner mot Ryssland

EU har beslutat om sanktioner mot Ryssland och Belarus till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Dessa sanktioner påverkar de upphandlande organisationer och offentliga upphandlingar på flera olika sätt: 

- Förbud mot att göra betalningar med mera till vissa uppräknade personer och organisationer (frysning av tillgångar) 

- Förbud mot att importera, köpa och transportera vissa uppräknade varor (importförbud) 

- Förbud att tilldela och fullgöra offentliga kontrakt med ryska aktörer. 

Leverantören kommer att uteslutas om leverantören är föremål för någon av de omständigheter som anges i dessa sanktioner. 

Frågor och svar

Frågor under anbudstiden ska ställas skriftligen via frågor- och svarsfunktionen, där även svar på frågor lämnas. Sista dag att inkomma med frågor är två (2) dagar före sista anbudsdag.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast 2024-04-25

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-25)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-04-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN/2024:454