Trollhättans Stad Bedömningsdokumentations system integrerat i Google workspace

Bedömningsdokumentations system integrerat i Google workspace

Vänersborgs kommun

Kunskapsförbundet Väst inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Ingela Malm

ingela.malm@kunskapsforbundet.se

0521-72 18 17

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Kunskapsförbundet Väst (org.nr. 222000 - 2998). Den upphandlande myndigheten benämns "förbundet" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacit

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Uppdragsbeskrivning

Kunskapsförbundet (KFV) bedriver gymnasie och vuxenutbildning i Trollhättan och Vänersborg. KFV har c:a 650 anställda och cirka 5500 helårselever inom våra gymnasier och vuxenutbildning. 

Kunskapsförbundet behöver ett digitalt stöd för bedömning och återkoppling till elever. KFV har idag en IT miljö där KFV till stor del nyttjar Google Workspace som bas med chromebooks, men även en del PC som våra elever får låna både på gymnasiet och på VUX. För planering och genomförande av kurser nyttjar KFV Google Classroom, Google meet och Google chat. Det KFV eftersöker är ett digitalt stöd som naturligt passar in i denna miljö och som bas har en sömlös integration/koppling till dessa övriga kursstöd. Det är av vikt att lärare, elever och rektorer i detta stöd enkelt kan samverka för elevens bästa utveckling och lärande.

Syfte

Syftet är att få ett system för bedömningsdokumentation som bygger på teoretiska grunder och föreskriven praxis i styrdokument för bedömning, bedömningsdokumentation och betygssättning. Vidare är syftet att systemet stödjer lärarens autonoma bedömningsprocess, underlättar det praktiska bedömningsarbetet och fungerar ihop med/eller innehåller funktionalitet för att dokumentera inför och efter samtal med elever.

Bedömningssystemet  bidrar till att tydliggöra och öka elevens förståelse hur hen utvecklas i sin lärandeprocess, samt bidra till förståelse för gjord bedömning.

Systemet bidrar till att tydliggöra för rektorer och elevstödjande personal vilka elever som är i behov av extra stöd och anpassningar.

Bedömningssystemet ska utgå från att användarna arbetar i Google och ska således vara en kompletterande funktion till den miljön. 

Slutligen förväntas att företaget som vinner upphandlingen kan anpassa funktionalitet utifrån våra behov.

Kvalitativa krav

- Att systemet underlättar det praktiska bedömningsarbetet för lärare.  

- Att systemet är uppbyggt utifrån gällande styrdokument för bedömning, bedömningsdokumentation och betygssättning.

- Att systemet stödjer lärarens autonoma bedömningsprocess, vilket innebär att det är så lite, och allra helst inga, automatiska beräkningar.

- Systemet fungerar ihop med eller innehåller funktionalitet för att dokumentera inför och efter samtal med elever. 

- Systemet främjar elevens förståelse av bedömningen och hur hen kan utvecklas i sin lärandeprocess.

- Systemet bidrar till att tydliggöra för rektorer och elevstödjande personal vilka elever som är i behov av extra stöd och anpassningar.

- Bedömningsverktyget ska utgå från att användarna jobbar i Google och ska således vara en kompletterande funktion till den miljön.

- Användarna ska inte tvingas in i en plattform där Googlemiljön är sekundär eller integrerad – utan verktyget ska vara integrerat i Googlemiljön.  

Funktionalitetskrav

En sammanställning över obligatoriska krav, önskemål och behov kring ett digitalt stöd för bedömning. Nedanstående krav, önskemål och behov förhåller sig till det övergripande syftet med systemet.

Elev

- Det ska vara tydligt för elev och/eller vårdnadshavare att ta del av aktuell kursstatus/nulägesbedömning 

- Det ska vara tydligt för elev och/eller vårdnadshavare att ta del översiktlig bedömning av kursen, samt bedömning av uppgifter

- Layout, gränssnitt och förfarande ska vara lika för alla kurser

- Notiser i mobil ska skickas ut när bedömningar är klara

- Eleven ska kunna se detaljerad information om sin kunskapsutveckling över tid

- Eleven ska ha möjlighet att kunna se “sina” särskilda & extra anpassningar

Lärare

- Lärare ska se elevens bedömningar i samtliga kurser som läraren undervisar i

- Systemet bör gå att anpassa för elever som inte har svenska som modersmål genom  översättningsfunktionalitet

- Det ska gå att göra bedömningar kopplat mot betygskriterier, samt möjlighet att skapa egna kriterier

- Det ska gå att bedöma enskilda uppgifter eller större arbetsområde

- Det ska gå att kunna välja/välja bort uppgifter som inte ska bedömas, exempelvis övningar

- Det ska gå att göra anteckningar som inte är är synliga för elever

- Det ska gå att välja vilka bedömningar/kommentarer som ska vara synliga för elev

- I systemet bör lärare kunna lämna över/dela bedömningsdokumentation till annan lärare, inför kommande ämnesbetyg eller att lärare slutar 

- I systemet ska alla lärare i samma kurs kunna bedöma/betygsätta  uppgifter/ämnesområde/kurs

- Systemet bör ha funktionalitet för att kunna bedöma och dokumentera icke digitala uppgifter exempelvis muntliga examinationer eller laborationer

- Det ska gå att göra mängdbedömning, att kunna bedöma flera elevers arbeten samtidigt

- Det ska vara möjligt att välja bedömningsskalor

- Det ska finnas fritextfält för dokumentation

- Det ska gå att styra vad eleven ser och inte ser

- I systemet bör det finnas möjlighet att ge återkoppling / bedömning muntligt eller genom video

- Läraren ska kunna lägga till extra anpassningar som blir synligt för elevstödjande personal och rektor och som kan göras synligt för elev

- Det ska gå att för läraren att se elevens särskilda anpassningar

- Det bör finnas möjlighet att dokumentera inför och efter elevsamtal

Rektor och elevstödjande personal

- I systemet ska rektor och elevstödjande personal snabbt få statusöversikt, så kallad EWS (Early Warning System), för hel klass/kursgrupp/mentorsgrupp

- I systemet ska rektor och elevstödjande personal se gjorda bedömningar för en elev på ett överskådligt sätt

- I systemet ska det gå att ta ut statistik kring EWS, särskilda anpassningar samt måluppfyllelse

- I systemet ska elevstödjande personal kunna lägga till särskilda och extra anpassningar som blir synligt för lärare, elevstödjande personal och rektor, samt kan synliggöras för elev/vårdnadshavare

- I systemet ska elevstödjande personal och rektor ha möjlighet att kunna se elevens extra anpassningar

Teknik och integration

- Systemet ska vara webbaserat och således tillgängligt oavsett hårdvara

- Systemet ska vara tydligt integrerat med Google Workspace och Google classroom 

- Systemet bör kunna integreras med skoladministrativt system Edlevo

- I systemet ska det vara möjligt att automatiskt importera kursplaner direkt från Skolverket

- Systemet ska inte ha algoritmer som styr bedömning - bedömning ska skötas manuellt

- Det är önskvärt med lyhördhet hos utvecklaren kring förslag för förändring

- Inloggning ska baseras på Googlekontot

Support

Skicka med SLA-avtal, det ska minst uppfylla support vardagar mellan kl 8.00 - 17.00, e-post och telefonnummer.

Säkerhet

- Leverantör ska beskriva hur den fysiska och IT tekniska säkerheten med tanke på GDPR och informationssäkerhet upprätthålls

- PUB-avtal ska tecknas

Vi ser inte att syftet med verktyget är:

- Annan kommunikation utöver den genom bedömning

- Lagringsyta för känslig elevdokumentation utförd av exempelvis kurator

- “Lärplattform” med funktioner som innehåller t.ex. planering av kurser, schema och där bedömingsdokumentation eller stöd för bedömning bara är en del.

Utvärdering

Anbuden värderas utifrån hur väl syftet, de kvalitativa kraven och funktionalitetskraven uppfylls, samt pris. Anbudsgivare kan komma att bjudas in för en genomgång om hur man möter kraven.

Avtalstid och implementering

Leveranstid: systemet ska vara levererat och tekniskt implementerad senast den 15 april 2023

Avtalsperiod 3 år från avtalstecknandet

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-02-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/00056