Trollhättans Stad Arbetsbänkar tekniksal

Arbetsbänkar tekniksal

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av "arbetsbänkar till tekniksal"

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans kommun (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Kompetteringav förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Upphandlade myndighet gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Upphandlade myndighet beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2020-03-15

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst i tre månader efter sista dag att lämna in anbudet.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska vid behov kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget.

Krav på varan/tjänsten

Arbetsbänkar för skolbruk i tekniksal i nya Sylteskolan Trollhättan.

Gemensamt: Stabila, tåliga, lämpliga för skolbruk.

Arbetsbänk:

Beskr: Fast, hög arbetsbänk i högtryckslaminat.

Matr: Bordsskiva i grå högtryckslaminat, lackat stålstativ kulör: silver RAL 9006

Mått: Br.1500mm, dj.600mm, h.860mm

Ref.produkt: AJ Produkter, Motion eller motsvarande.

Antal 7st

Arbetsbänk höj och sänkbar:

Beskr: Ergonomiskt arbetsbord, elektriskt höj och sänkbart, elmotor, bordsskiva i högtryckslaminat

Matr: bordsskiva i grå högtryckslaminat, lackat stålstativ kulör: silver RAL 9006

Mått: br.1500mm, dj.600mm, h.650-1050mm

Ref.produkt: AJ Produkter, Motion eller motsvarande.

Antal 2 st

Leverans under vecka 22, 2020. Vid icke godkännd leveranförsening utgår vite med 2% av den försenade delan av leveransen för varje påbörjad vecka. Dock max 20%.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Pris ska anges exklusive moms.Bifoga prisspecifikation per variant samt internetlänk till produktsida.

Avbrytande av upphandling

Om anbud inkommer och prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel kan upphandlingen komma att avbrytas.

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering- se Krav på registreringar

2. Prövning av anbud - bedömning av Teknisk och yrkesmässig kapacitet samt hur väl man uppfyller krav på varan/tjänsten. Uppfylls kraven går anbudsgivaren vidare till utvärdering.

3. Utvärdering av anbud mot angivna utvärderingskriterier. Det mest ekonomiskt mest fördelaktiga valt. 

Anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt avseende bästa förhållande mellan pris och kvalitet kommer tilldelas kontrakt.

Med mest ekonomiskt fördelaktigt menas anbudet med lägsta UTVÄRDERINGSSUMMA.

Anbuden bedöms och utvärderas med avseende på Anbudspris, samt Funktion och Estetisk Utformning.

Utvärderingspriset beräknas genom att anbudspriset reduceras med mervärdet för funktion & estetisk utformning enligt följande modell:

Anbudspris - Erhållet Mervärde = UTVÄRDERINGSPRIS

Max mervärde totalt 5 000 kronor.

Funktion: Produkternas funktion bedöms med utifrån produktens användningsområde, säskilt Hållbarhet och Funktion.

Estetisk utformning: Bedömningen kommer göras utifrån helhetsintrycket, och generellt hur tilltalande gruppen finner produkternas design.

Tilldelning av kontrakt

Anbud med mest ekonomiska fördelaktigt pris tilldelas kontrakt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-13)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-02-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-02-24