Trollhättans Stad Ängsskötsel

Ängsskötsel

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av ängsskötsel enligt uppdragsbeskrivning nedan.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans Stad (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "Staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antas. Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Komplettering av förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Staden gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Stadens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2021-02-12.

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska kunna visa att de har dokumenterade resurser och kompetens att utföra uppdraget genom att bifoga CV på de personer som ska vara involverade i uppdraget samt namn på referenser från liknande uppdrag. 

Referenser

Anbudsgivarens erfarenhet och kompetens ska verifieras genom att ange två referenser som Staden kontrollerar. Frågeformulär för referenstagning bifogas (bilaga 4).

Samtliga referenser ska avse uppdrag avseende ängsskötsel av likvärdig omfattning och komplexitet som det uppdrag som upphandlingen avser. Samtliga uppdrag ska vara utförda inom de senaste tre åren. 

Referenser kontaktas så snart som möjligt efter anbudsöppnande, dock senast två veckor från anbudsöppnandet, via e-post till den e-postadress som angivits i anbudet. Om referens inte önskar avge betyg eller om svar uteblir erhålls 0 poäng för aktuell referens. Om svar inte erhållits inom tio arbetsdagar från det att e-post skickats ut av Staden anses svaret uteblivet. Staden kommer inte felsöka ej levererad e-post till angiven e-postadress eller eftersöka rättning av uppgiven e-post, det är därmed av största vikt att anbudsgivare kontrollerar att korrekt e-postadress lämnats i anbudet.

För att referenskontrollen ska anses godkänd ska erhållet referensbetyg vara minst 12 poäng. Referensbetyg beräknas genom genomsnittspoäng av totalt antal referenser.

Krav på varan/tjänsten

Uppdragsbeskrivning

Trollhättans Stad har inom ramen för ett LONA-projekt anlagt tre ängsytor på tre olika platser inom Trollhättans tätort (se kartor i bilaga 1-2). Alla tre ängsytorna ligger på kommunal mark. Syftet är att försöka omvandla klippta gräsytor till mer ängslika miljöer. Staden har med stöd av en naturvårdskonsult även tagit fram skötselplaner för de tre ängsytorna.

Uppdraget avser att utföra åtgärder i enlighet med vad som framgår under rubrikerna ”Uppföljning av ängsytorna” och ”Skötsel” i bilaga 3 till denna anbudsförfrågan; ”Upphandlingsdokument (utdrag ur grunddokument version 2.0), 2020-10-13”. Leverantören ska med sin kompetens kunna bedöma vad som behöver göras för att ängsytorna ska fungera och utvecklas på bästa sätt, oavsett vad som står i skötselplanerna.

Del 1 – avtalspris för faktiska ytor – befintliga ytor vid anbudets start.

För fagning, slåtter, tillsyn och utvärdering/uppföljning av befintliga anlagda ängsytor (under rubrikerna ”Uppföljning av ängsytorna” och ”Skötsel”) önskar vi få in ett fast pris per år. Faktureras per månad.

Del 2 – extrabeställningar enligt á-prislista. Utvidgade ytor (se rubriken ”Utbredning/omgivningar” i bilaga 3) som utvidgas under avtalets period, samt eventuella extrabeställningar av skötselmoment. Alla åtgärder utöver de som är föreskrivna i avtalet beställs som extra, prislista med á-pris/m2 på dessa ska bifogas. Eventuella ÄTA-kostnader faktureras beställaren per månad. Inför ny skötselsäsong räknas eventuella tillkommande ytor in i anbudet, för att underlätta för båda parter vid fakturering och för att lättare ha koll på avtalsytor och potentiella utvidgningsytor. Det blir alltså en ökning av arealen på ängsytorna och ökning av betalning till leverantören som ska överensstämma med m2-pris.

Allt material efter fagning och slåtter på ängsytorna samlas ihop och forslas bort av leverantören och ska ingå i anbudet.

Leverantören ska meddela utförda åtgärder (inklusive fotodokumentation) till Staden löpande, dock senast 1 vecka efter åtgärden är utförd.

Leverantören ska snarast möjligt meddela Staden oförutsedda händelser, t ex om någon maskin går sönder, och tidpunkten för planerad åtgärd därmed behöver senareläggas. Skulle leverantören inte ha möjlighet att utföra aktuell åtgärd inom rimlig tid enligt överenskommelse med beställare, utgår ersättning av aktuell åtgärd för leverantören. Beställaren har då rätt att ta in en annan leverantör för att utföra punktinsats för den aktuella åtgärden. När leverantören som fått avtalet tilldelat åter har maskinen/maskinerna i bruk fortsätter gällande avtal som vanligt.

Avtalstid

Skötseln startar i mars-april 2021 enligt bifogade skötselplaner.

Avtalet gäller från avtalets undertecknande och 2 år framåt med möjlighet till 2 förlängningar upp till 24 (12+12) månader i Köparens val.

Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning.

Avtalet förlängs på samma villkor men med möjlighet till eventuell prisjustering vid förlängning. Avser Staden att förlänga avtalet ska detta meddelas skriftligen senast tre (3) månader innan avtalet annars upphör att gälla. Uppdrag som har avropats innan avtalstidens upphörande ska genomföras på samma sätt som om avtalet fortfarande var gällande.

Utöver befintliga anlagda ängsytor vid anbudets start finns inga garantier avseende volymer för den kommande avtalsperioden och beställaren förbinder sig inte att avropa bestämd kvantitet eller värde.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan Staden och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Pris ska anges exklusive moms. I priset ingår resor, traktamenten och omkostnader.

Priserna är fast under hela ordinarie avtalsperiod. Därefter får prisjustering ske vid nyttjande av option. 

Begäran om prisjustering ska göras skriftligen, med underlag, till Upphandlande myndighet senast 2 månader innan de nya priserna kan träda ikraft.

Om överenskommelse inte kan träffas, har båda parter rätt att med 2 månader varsel säga upp avtalet, med senast överenskomna pris gällande under uppsägningstiden.

Hävning av avtal

Köparen äger rätt att säga upp avtalet till upphörande för det fall:  

- Leverantör inte fullgör villkoren i avtalet och dessa kan anses utgöra väsentligt avtalsbrott.  

- Leverantör i väsentligt hänseende brister i sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran från köparen.  

- Leverantör har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av inte oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av kontrakt  

- Köparen äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Leverantör bryter mot kvalificeringskraven i upphandlingen.

Innan hävning görs ska avtalsbrottet skriftligen påtalas för Leverantör och denne ska få skälig tid att vidta rättelse inom trettio (30) dagar. Köparen äger utöver hävning rätt att kräva ersättning för den merkostnad som kan komma att bli aktuell bla vid byte till annan leverantör.

Leverantören äger rätt att häva avtalet med en uppsägningstid om 2 månader, då Köparen underlåter att i rätt tid fullgöra sin betalningsskyldighet eller de åtaganden som följer av detta avtal i övrigt och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran. Underlåtenheten ska vara av väsentlig betydelse.

Avbrytande av upphandling

Om anbud inkommer och prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel kan upphandlingen komma att avbrytas.

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering - se Krav på registreringar

2. Prövning av anbud - bedömning av Teknisk och yrkesmässig kapacitet samt hur väl man uppfyller krav på varan/tjänsten. Uppfylls kraven går anbudsgivaren vidare till utvärdering.

3. Utvärdering av anbud mot lägsta pris.

Tilldelning av kontrakt

Anbud med lägsta pris tilldelas kontrakt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-01-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021.268